Nu faller byggstarterna

By on 17 augusti, 2022
Arkivbild

Byggstarterna av nyproduktionsprojekt föll under juli med 1,3 procent enligt Byggfaktas Byggstartsindikator. Utfallet för tidigare månader under 2022 har också reviderats ned kraftigt vilket bidrar till bilden av fallande byggstarter. Mellan juli 2021 och juli 2022, har Byggstartsindikatorn minskat med 6,2 procent.

Byggfaktas månatliga Byggstartsindikator visar hur nybyggnationen i bostadssektorn och övriga fastighetssektorer utvecklas. Indikatorn tas fram genom en bearbetning av uppgifter från Byggfaktas byggprojektdatabas och bygger på de byggstartade nybyggnationsprojektens uppskattade byggkostnader. Genom att indikatorerna tas fram och publiceras med kort tidseftersläpning så ger de en tidig bild av byggkonjunkturen som inte kan ses i offentliga data förrän flera månader senare.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, minskade under juli med 1,3 procent. Nedrevideringar av tidigare uppgivna byggstarter har påverkat trendberäkningarna så markant att indikatorn nu visar på månatliga nedgångar som successivt blivit större, sedan slutet av förra året. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -6,2 procent i juli, att jämföra med -5,0 procent i juni (som reviderats ned kraftigt). Byggstartsindikatorn mäter byggandet räknat i beräknad byggkostnad. Förändringar i indikatorn kan således bero på både förändrade priser och förändrad byggaktivitet.

-Byggstartsindikatorn minskade något under juli, men det intressanta är de nedrevideringar av tidigare utfall som kommit in. Dessa har ändrat bilden genom att indikatorn nu signalerar att byggstarterna började minska redan innan årsskiftet, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta.

Byggstartsindikatorer, Totalt, bostäder och övrigt fastighetsbyggande (jan 2011=100)

Källa: Byggfakta

Bostadsbyggandet står för hela nedgången

Utfallet för Byggstartsindikatorn för bostäder visar att bostadsbyggandet minskar markant. Större delen av nedrevideringarna av tidigare utfall härrör sig också från bostadsprojekt. Under juli föll bostadsindikatorn med 4,7 procent jämfört med nedreviderade -5,3 procent månaden innan. Jämfört med samma månad i fjol var nedgången 21,0 procent att jämföra med det nedreviderade utfallet på -15,9 procent för maj.

-Stora nedrevideringar av det tidigare utfallet har kraftigt påverkat bilden av bostadsbyggandet mot det negativa. Den nya bilden visar att byggstarterna toppade i slutet av 2021 och har minskat snabbt sedan dess. Nedgången är bred, med undantag för Stockholm, Göteborg, Uppsala, Umeå och några andra regioner där byggstarterna fortfarande ökar. Anmärkningsvärt i sammanhanget är att projekteringarna har ökat snabbt samtidigt som byggstarterna fallit. Det talar för att det skulle kunna komma en snabb vändning uppåt om byggförutsättningarna förändras, säger Tor Borg.

Årstaktens för antalet byggstartade bostäder faller snart under 50 000

Byggstartsindikatorerna har en stark korrelation med den offentliga investerings- och byggstatistiken. De är dessutom ledande, dvs förändringar i indikatorerna tenderar att föregå förändringar i de offentliga siffrorna. Det innebär att de kan användas för kortsiktiga prognoser av byggutvecklingen. Om Byggstartsindikatorn för bostäder justeras för kostnadsutvecklingen med byggnadskostnadsindex för bostäder så fås en god prognosindikator för antalet byggstartade bostäder.

-Uppgifterna i den senaste Byggstartsindikatorn signalerar att årstakten för antalet byggstartade bostäder kommer att falla brant under resten av 2022 och gå under 50 000 bostäder för helåret. Detta är en markant nedrevidering jämfört med förra månadens prognos, säger Tor Borg.

Byggstartsindikator antal bostäder och antalet byggstartade bostäder enl. SCB (rullande årstal)

Källa : SCB, Byggfakta

Byggandet utanför bostadssektorn fortsätter öka

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 3,2 procent under juli vilket var något lägre än förra månadens uppgång på uppreviderade 3,9 procent. Indikatorn har rört sig uppåt de senaste månaderna efter en liten utplaning i början av året. Jämfört med samma månad i fjol var indikatorn 21,0 procent högre, vilket var den högsta årstakten sedan 2018.

-Under det senaste året har byggstarterna utanför bostadssektorn rört sig tydligt uppåt. Givet kostnadsökningarna så bör det innebära att aktiviteten är oförändrad eller svagt högre. Det verkar främst vara byggandet av samhällsfastigheter som driver på. I andra sektor ligger byggstarterna still eller minskar något, säger Tor Borg.

Index och förändringstal, juli 2022

  Indextal, jan 2011=100 Månatlig förändring Årlig förändring
Totalt 211,3 -1,3% -6,2%
Bostäder 225,6 -4,7% -21,0%
Övriga byggnader 196,5 +3,2% +21,0%

Källa: Byggfakta

Nyproduktionsprojekt för 166 miljarder kronor har byggstartats under de senaste tolv månaderna

Sammantaget uppgår den uppskattade byggkostnaden (exkl. markköp) för de nyproducerade bostäder, som ingår i Byggfaktas projektdatabas, som bedömts ha byggstartats de senaste tolv månaderna till 102,0 mdkr. Det är en uppgång med 10,9 mdkr sedan föregående tolvmånadersperiod. Motsvarande kostnad för övriga byggnader, som utgörs av, affärs- industri- och logistiklokaler, kontorsbyggnader, hotell och restaurant samt samhällsfastigheter, uppgår till 63,9 mdkr, en nedgång med 4,3 mdkr.

Uppskattad byggkostnad (exkl. markköp) för de nybyggnadsprojekt som byggstartats de senaste tolv månaderna

  Totalt Bostäder Övrigt byggande
jul-22 166,0 mdkr 102,0 mdkr 63,9 mdkr
jul-21 159,3 mdkr 91,1 mdkr 68,2 mdkr
jul-20 119,6 mdkr 69,5 mdkr 50,1 mdkr

Källa: Byggfakta

Revideringar sedan föregående månad

Byggstartsindikatorerna revideras bakåt i tiden varje månad då nya data kan ha tillkommit och gamla kan ha reviderats. Ny säsongsjustering och trendberäkning kan också påverka det historiska utfallet.

I samband med denna månads beräkning har det skett kraftiga nedrevideringar av tidigare utfall. För bostadsbyggandet är det nedrevideringar för andra halvåret 2021 med drygt 1 procent för första kvartalet 2022 med knappt 8 procent och för det andra kvartalet 2022 med drygt 17 procent. Även för övrigt byggande är det nedrevideringar men inte av den arten att de ändrar det historiska händelseförloppet (trenden) så drastiskt som för bostadsbyggandet, snarare blir resultatet där en förstärkning av den tidigare trenden.

Index och förändringstal, nuvarande utfall (förra månadens estimat inom parentes)

  Indextal, jan 2011=100   Månatlig förändring   Årlig förändring  
Totalt            
jul-22 211,3   -1,3%   -6,2%  
jun-22 214,0 (252,5) -1,5% (+0,8%) -5,0% (+9,9%)
maj-22 217,3 (250,4) -1,0% (+1,1%) -3,6% (+9,1%)
apr-22 219,4 (247,6) -0,7% (+1,1%) -2,4% (+8,4%)
Bostäder            
jul-22 225,6   -4,7%   -21,0%  
jun-22 236,7 (304,1) -5,3% (+0,5%) -15,9% (+8,0%)
maj-22 249,9 (302,5) -3,2% (+1,4%) -9,8% (+8,7%)
apr-22 258,3 (298,3) -1,6% (+2,0%) -5,1% (+8,9%)
Övriga byggnader            
jul-22 196,5   +3,2%   +21,0%  
jun-22 190,5 (198,7) +3,9% (+1,3%) +14,0% (+13,0%)
maj-22 188,3 (196,2) +2,4% (+0,6%) +6,7% (+9,8%)
apr-22 179,0 (195,0) +0,6% (-0,3%) +1,9% (+7,7%)

Källa: Byggfakta

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Byggfakta

You must be logged in to post a comment Login