Över 6 miljarder kronor 2023 till omställningen

By on 29 januari, 2023
Arkivbild

Över 6 miljarder kronor 2023 till omställningen för en god och nära vård, regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har slutit en överenskommelse för 2023 gällande God och nära vård.

I överenskommelsen avsätter regeringen 6 394 miljoner kronor och där ingår fyra utvecklingsområden som alla ska stödja hälso- och sjukvården att ställa om till en god och nära vård med primärvården som nav.

– En god och nära vård definieras med utgångspunkt i patientens behov. Den handlar om förhållningssätt som avser en mer personcentrerad hälso- och sjukvård. Primärvården, som utförs av både kommuner, regioner och privata utförare, är därför basen och navet för vården, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

­– Nära vård handlar om att öka tillgängligheten, kontinuiteten, samordningen och tryggheten för patienter. Viktigt i omställningen är att ge vårdpersonal rätt förutsättningar för att kunna arbeta tillsammans och personcentrerat. Den utvecklingen måste fortsätta, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

Omställningen till en god och nära vård pågår i kommuner och regioner. Arbetet kräver långsiktighet och uthållighet av samtliga aktörer på området. Det handlar bland annat om att utveckla effektiva och ändamålsenliga arbetssätt som utgår från patientens behov och som underlättar samarbete mellan olika aktörer.

Det handlar också om att i hela landet bli bättre på att möta invånarnas förväntningar på tillgänglighet och att snabbare och enklare ge tillgång till rätt vårdnivå. Utvecklingen av nya arbetssätt är också central i arbetet för att möta utmaningen med kompetensförsörjningen i kommuner och regioner.

Överenskommelsen mellan regeringen och SKR för 2023 omfattar därför fyra utvecklingsområden som alla syftar till att stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården med särskild inriktning på den nära vården.

Dessa utvecklingsområden är:

  • Utveckling av den nära vården med primärvården som nav. För det här utvecklingsområdet avsätts totalt 3 139 miljoner kronor till regionerna och kommunerna.  En del av de avsatta medlen går till regionerna för arbete med att utveckla primärvården i landsbygd. Regionerna bör i denna del samverka med relevanta kommuner inom länet när det gäller att stärka primärvården i landsbygd.
    .
  • Goda förutsättningar för vårdens medarbetare där medel avsätts till bland annat att utveckla förutsättningarna på arbetsplatsen, utbilda vårdens framtida medarbetare, ge fler sjuksköterskor möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska samt till en satsning i regioner och kommuner på utökning av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU). För utvecklingsområdet avsätts totalt 3 049 miljoner kronor till regionerna och kommunerna.
    .
  • Insatser inom ramen för Vision e-hälsa 2025 för insatser inom strukturerad vårdinformation och standardisering. För det här utvecklingsområdet avsätts totalt 70 miljoner kronor till regionerna.
    .
  • En förstärkning av ambulanssjukvården. För det här utvecklingsområdet avsätts totalt 85 miljoner kronor till regionerna.

Överenskommelsen omfattar 2023 totalt 6 394,5 miljoner kronor.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa Socialdepartementet

You must be logged in to post a comment Login