Parlamentet godkänner grönare fonder

Av på 27 juni, 2021

På onsdagen antog Europaparlamentet tre EU-fonder om sammanlagt 243 miljarder euro, som ska stärka EU:s ekonomiska, sociala och territoriella samhållning.

  • Största fondpaketet i EU-budgeten för 2021–2027
  • Riktade satsningar på klimatåtgärder, sociala program och hållbar stadsutveckling
  • Stöd till återhämtningen efter coronapandemin
  • Särskilda insatser för EU:s yttersta randområden

Det så kallade sammanhållningspaketet omfattar målet Europeiskt territoriellt samarbete (Interreg), Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden, men även förordningen om gemensamma bestämmelser. Det är en uppsättning normer för EU:s regionalfonder, sammanhållningsfonder och socialfonder under den kommande sjuårsperioden.

Alla de tre förordningarna kommer att offentliggöras i EU:s officiella tidning den 30 juni och träda i kraft dagen därpå.

Enligt de nya reglerna kommer såväl Interreg som Regional- och Sammanhållningsfonden att behöva avsätta minst 30 % av sina anslag till klimatåtgärder, den cirkulära ekonomin samt investeringar i hållbar tillväxt och nya jobb. I reglerna ingår också särskilda insatser för små- och medelstora företag och EU:s yttersta randområden.

Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden

Med en budget på 243 miljarder euro (i 2018 års priser) är Regional- och Sammanhållningsfonden tillsammans EU:s största investeringsverktyg. De står för ungefär en fjärdedel av långtidsbudgeten för 2021–2027.

För att bidra till återhämtningen efter coronapandemin ska fonderna även ge stöd till kultur, hållbar turism, digitalisering och stärkt motståndskraft i den allmänna hälso- och sjukvården.

Inga bidrag ska gå till investeringar som har med kärnkraft eller fossila bränslen att göra. Undantag medges dock fram till den 31 december 2025 för projekt som går ut på att ersätta kolkraft med naturgas.

Interreg: stöd till gränsöverskridande projekt och samarbete i angränsande regioner

Interreg får en budget på drygt 8 miljarder euro (i 2018 års priser) för perioden 2021–2027. EU:s del av finansieringen kommer att ligga på 80 % överlag (85 % för de yttersta randområdena). Medlen – en ökning med 3 % jämfört med den föregående perioden – tillhandahålls genom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Den största andelen av dessa medel går till gränsöverskridande samarbete (72,2 %), medan anslagen för transnationellt samarbete, interregionalt samarbete och de yttersta randområdenas samarbete är 18,2 %, 6,1 % respektive 3,5 %. Upp till 20 % av medlen inom ett Interregprogram kan avsättas till små projekt.

Förordningen om gemensamma bestämmelser

I denna lagtext fastställs gemensamma bestämmelser för Regional- och Sammanhållningsfonden, Fonden för en rättvis omställning, Europeiska socialfonden+ och Europeiska havs-, fiskeri- och vattenbruksfonden. Tillsammans utgör de instrument som omfattas av lagen ungefär en tredjedel av EU:s totala budget för 2021–2027, med sammanlagt 330 miljarder euro (i 2018 års priser).

För att länder ska kunna få EU-medel måste de följa EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna, FN:s mål för hållbar utveckling och Parisavtalet om klimatförändringar, främja jämställdhet och bekämpa diskriminering.

Bakgrund

EU:s lagstiftare nådde i december 2020 en rad politiska uppgörelser om Europeiska regionala utvecklingsfonden och Sammanhållningsfonden, Interreg och förordningen om gemensamma bestämmelser. Utskottet för regional utveckling godkände uppgörelserna i december och mars, och därmed kunde rådet anta sina ståndpunkter vid första behandlingen den 27 maj.

Ekonomi | Världen
Örebronyheter

Källa: Europaparlamentet

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in