Region Örebro län ska spara 18 miljoner kronor på kulturen

By on 30 november, 2023
Bild: LindeKultur

Kulturnämnden i Region Örebro län ska banta budgeten med 18 miljoner kronor. Det innebär bland annat minskade bidrag till föreningar och studieförbund, liksom mindre anslag för särskilda satsningar och projektbidrag.

Enligt förslag till verksamhetsplan med budget 2024 som ska behandlas av kulturnämnden 8 december.

Region Örebro län ska genomföra stora besparingar som berör alla regionala verksamheter, däribland verksamhetsområdet kultur och ideell sektor som styrs av kulturnämnden.

Föreslagen budget för 2024 innebär ”effektiviseringar” på sammanlagt 18.002.000 kronor, enligt följande:

  • Budgetjusteringar: 13.536.000 kronor.
  • Personalöversyn: 900.000 kronor.
  • Bidragsrelaterade förändringar: 3.650.000 kronor.

Med budgetjusteringar menas att budgeten för vissa kostnadsslag minskas eller tas bort, exempel på sådana åtgärder är att en del av anslaget till Länsteatern föreslås finansieras av Region Örebro läns bolagskoncern. Kulturnämnden föreslås också minska övergripande verksamhetsmedel, fria politiska medel och anslag för särskilda satsningar. Totalt 13.536.000 kronor per år 2024-2026.

  • Inom Kulturnämndens budgetram finansieras Länsteatern med cirka 24 miljoner kronor. Under 2024 kommer Länsteatern att erhålla ett koncernbidrag på 10 miljoner kronor med motsvarande lägre driftbidrag från Kulturnämnden. Av Kulturnämndens totala kostnadsreduceringskrav återstår därmed 8 miljoner kronor.

Genom personalöversyn föreslår kulturnämnden minska kostnaderna genom att tillfälliga vakanta tjänster inte återbesätts. För att uppnå nämndens åtgärdskrav behöver nuvarande personalstyrka minska med cirka en årsarbetare.

”Vår ambition är att uppdraget ska klaras utan att personal hamnar i omställning, men vi kan i nuläget inte utesluta att någon hamnar i omställning”, enligt förslaget. Totalt 900.000 kronor per år 2024-2026.

Bidragsrelaterade förändringar innebär minskade bidrag till organisationer inom kultur och civilsamhället samt minskad budget för sökbara projektbidrag på totalt 3.650.000 kronor per år genom bland annat:

  • Föreningsbidrag minskas med 1.825.000 kronor till 19.266.000 kronor att fördela 2024.
  • Bidrag till folkbildning minskas med 425.000 kronor till 19.008.000 kronor att fördela 2024.
  • Inga särskilda satsningar kommer att göras under 2024 – det innebär en besparing på 1.500.000 kronor jämfört med 2023.
  • Inga regionala utvecklingsmedel kommer att fördelas under 2024 – det innebär en besparing på 750.000 kronor jämfört med 2023.
  • Bidraget Ung Peng dras in helt från och med 2024 – det innebär en besparing på 100.000 kronor jämfört med 2023.

”Varje nedskärning – ett tufft besked just nu”

Cecilia Lönn Elgstrand – länsbildningskonsulent på Örebro Läns Bildningsförbund – skriver i en kommentar:

”Självklart är varje nedskärning ett tufft besked just nu – men vi har haft god dialog med regionen, är väl medvetna om den ekonomiska situationen och var förberedda på nedskärning. Den fanns en risk att den hade kunnat vara ännu större.

Då är regeringens nedskärningar av statsstödet med 15% för 2024 ett hårdare slag just nu, både för att det är större procentuellt men också i pengar då det är den största intäktskällan för studieförbunden. 2026 vill regeringen och samarbetspartiet SD att stödet bara ska uppgå till en tredjedel av de cirka 57 miljoner som studieförbunden får i länet idag.

I den kontexten är regionens fortsatta stöd extra viktigt för studieförbunden i länet naturligtvis.”

Ekonomi/Kultur | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login