Så påverkar omvärldsläget Sveriges län – första lägesbilderna lämnade till Regeringskansliet

By on 24 mars, 2022
Arkivbild

Kommuner som förbereder skolplatser för ukrainska barn och aktörer som stärker sin cybersäkerhet, men även farhågor om hur dyrare drivmedel och foder slår mot jordbrukssektorn och transportnäringen. Det är några effekter och åtgärder som tas upp i länsstyrelsernas lägesbilder om hur kriget i Ukraina påverkar det svenska samhället.

Länsstyrelserna samlar in information från kommuner och andra aktörer för att sedan sammanställa detta i lägesbilder. Dessa beskriver vilka konsekvenser som den säkerhetspolitiska utvecklingen medför på länen.

Uppdraget hanteras av ett länsstyrelsegemensamt nationellt kansli som samordnas av Länsstyrelsen i Stockholm. Kansliet sammanställer varje vecka de 21 lägesbilderna till en nationell lägesbild, som på en övergripande nivå sammanfattar de effekter, utmaningar och åtgärder som aktörerna i länen har identifierat.

Lägesbilderna beskriver effekter, utmaningar och åtgärder

Lägesbilderna har nu för första gången redovisats för Regeringskansliet. Några av de effekter, utmaningar och åtgärder som aktörerna i länet identifierat, och som beskrivs i lägesbilderna, är:

  • Det finns ett stort engagemang från allmänheten – både en vilja att hjälpa människor som flytt Ukraina och att antalet anmälningar till exempelvis Hemvärnet har ökat.
  • Många kommuner utökar nu sin förskole- och skolverksamhet för att kunna ge undervisning till de barn som flytt krigets Ukraina.
  • Farhågor för att människor som flyr utnyttjas i kriminella syften, till exempel trafficking.
  • Sällskapsdjur som människor från Ukraina tar med sig innebär en ökad risk för att rabies förs in i Sverige.
  • En fortsatt pandemibelastad sjukvård erbjuder nu människor som flytt Ukraina hälsosamtal och vaccination mot bland annat covid-19.
  • Samtliga län rapporterar att arbetet med att inventera möjliga boendeplatser fortgår. Uppdraget ska länsstyrelserna redovisa för Migrationsverket den 25 mars.
  • Inom den gröna sektorn, som exempelvis skogs- och jordbruk, uttrycks en oro för brist på säsongsarbetskraft.
  • Allmänheten har frågor om skyddsrum, viktigt meddelande till allmänheten, hotbild etcetera.
  • Det finns också oro för att högre priser på exempelvis drivmedel, energi och foder påverkar stora delar av näringslivet.

– Det som framkommer här är i sig inget som överraskar. Men det bekräftar vilka utmaningar och även den handlingskraft som Sveriges kommuner och andra delar av samhället nu visar, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län.

Måttlig påverkan på två skyddsvärden

I lägesbilderna görs också en bedömning av hur effekterna av det som rapporterats påverkar det som kallas samhällets skyddsvärden. Det finns sex olika skyddsvärden. Sammantaget bedömer länsstyrelserna att effekterna innebär en måttlig påverkan på två av skyddsvärdena: liv och hälsa samt miljö och ekonomiska värden. På övriga fyra: samhällets funktionalitet, förtroende, grundläggande värden som demokrati och rättssäkerhet, samt nationell suveränitet, ser länsstyrelserna dock ingen påverkan i nuläget.

Utifrån lägesbilderna kommer länsstyrelserna framöver att analysera om det behövs ytterligare samverkans- och åtgärdsbehov i samhället.

Sverige
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login