Skärpta krav i Folkbildningsrådets riktlinjer

By on 9 januari, 2023
Arkivbild

Regeringen skärper kraven i riktlinjerna för Folkbildningsrådet och regleringsbrevet för anslagen för statsbidraget till folkbildningen 2023, det görs efter att det på senare år har upptäckts flera fall av fusk och felaktigheter i studieförbundens verksamhet som finansieras av statsbidraget till folkbildningen.

Enligt Tidöavtalet ska systemet för stöd till folkbildningen reformeras. I avtalet anges det att det behövs en bred reform av modellen för att fördela medel och uppföljning inom folkbildningspolitiken för att göra den mer transparent och förutsägbar samt att folkbildningen genom reformen ska effektiviseras.

Riksrevisionen har granskat om kontrollen och uppföljningen av statsbidraget till studieförbunden är effektiv. Den övergripande bedömningen visar att det finns brister i alla led – från studieförbundens utbetalningar och kontroll, via Folkbildningsrådets styrning och uppföljning, till regeringens styrning.

Därför avser nu regeringen att vidta ett antal åtgärder på kort och lång sikt för att utveckla en mer transparent styrning och ett mer förutsägbart system för kontroll. Regeringen har nu tagit ett steg i denna riktning genom att bland annat besluta om skärpta återrapporteringskrav i riktlinjerna för Folkbildningsrådet.

– Folkbildningen är betydelsefull för att ge alla möjlighet att tillsammans med andra öka kunskap och bildning för personlig utveckling och delaktighet i samhället. Statens stöd till folkbildningen ska gå just till folkbildningsverksamhet och kontrollen av statsbidraget till folkbildningen behöver därför stärkas väsentligt, säger utbildningsminister Mats Persson.

Enligt regeringens beslut ska Folkbildningsrådet bland annat, senast den 1 april 2023, i en särskild rapport till regeringen redovisa vilka åtgärder som de har vidtagit och planerar att vidta för att tillmötesgå de rekommendationer som Riksrevisionen lämnat i sin rapport.

Regeringen skärper även kraven på vad Folkbildningsrådet ska redovisa i samband med årsredovisningen för 2023. Det handlar om krav på tydligare redovisning av studieförbundens ekonomi och användning av statsbidraget samt av Folkbildningsrådets interna kontroll av statsbidraget.

Styrningen av Folkbildningsrådets användande av medel för egna förvaltningskostnader stramas dessutom upp i regleringsbrevet så att det framgår att Folkbildningsrådet ska avsätta behövliga medel för rådets egna förvaltningskostnader inklusive för uppföljning, utvärdering och kontroll av statsbidraget till folkbildningen.

Sverige
Örebronyheter

Källa Utbildningsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login