Stark byggtakt i Örebro kommun

Av på 21 april, 2021

De senaste fem åren har det byggts nästan 7 700 nya bostäder i Örebro kommun, det är lika många som de föregående 16 åren tillsammans! En byggtakt som saknar motstycke sedan Miljonprogrammet slutfördes på 70-talet, och förutsättningarna finns för att den höga byggtakten kommer att fortsätta.

Örebro kommun har haft en hög byggtakt de senaste åren, år 2015–2016 var rekordår vad gäller antalet påbörjade bostäder med drygt 2 500 bostäder per år. Följande år var byggtakten fortsatt hög, om än något avmattad. Under 2020 vändes byggtakten återigen uppåt och totalt påbörjades nästan 1 500 lägenheter i kommunen. Den höga byggtakten återspeglas även i antalet beviljade bygglov, som under 2020 ökade med nio procent jämfört med 2019.

Även vad gäller verksamhetsmark visade 2020 på ett starkt resultat. Under året såldes 218 000 kvm verksamhetsmark, vilket är strax under rekordåret 2016. Vidare har 49 hektar ny verksamhetsmark planlagts, vilket säkrar möjligheten att snabbt möta behovet hos större verksamheter och därmed möjliggöra en stark och expansiv näringslivsutveckling i Örebro kommun.

Smarta och effektiva processer, där kommunen bland annat arbetar utifrån den så kallade Örebromodellen med planläggning först och därefter markanvisning, är en förutsättning för den bostadsproduktion som sker i kommunen.

– Vi arbetar bland annat aktivt med strategiska markförvärv, för att möjliggöra fortsatt planläggning och utveckling av kommunen, och har en markreserv på nästan 10 000 hektar, berättar Erik Blohm, stadsbyggnadschef, Örebro kommun.

Kommunens planreserv uppgår även till cirka 6 400 bostäder vilket är ytterligare en viktig faktor för att säkerställa byggklar mark och bibehållandet av en hög byggtakt.

Inom bygglov sker vidare en digitalisering av processerna, med målet om 70 procent digitala ansökningar i år jämfört med föregående års 55 procent. Fler positiva händelser som bidrar till den starka utvecklingen är förkortade ledtider i detaljplaneringen samt ett högt NKI (Nöjd-Kund-Index) för bygglov.

– Allt det här samlat skapar förutsättningar för en fortsatt hög byggtakt i Örebro kommun även framöver och det ger kommunen och örebroarna en bra grund för att fortsätta växa och bo i en attraktiv kommun, säger Erik Blohm.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in