Stenbackevägen och Karlsdalsallén byggs om till stadsgator

By on 2 juni, 2017
Visionsbild Karlsdalsallén efter ombyggnationen.
Bild: ÅF Infrastructure AB

Nästa vecka startar ombyggnationen av Stenbackevägen och Karlsdalsallén, de byggs om för att anpassas till den nya bebyggelsen som växer fram i området. Gatorna kommer att vara öppna för trafik under hela byggtiden.

En helt ny stadsdel börjar ta form i Södra Ladugårdsängen i Örebro. Därför bygger vi nu om Karlsdalsallén och Stenbackevägen till stadsgator med nya korsningar, gång- och cykelbanor, parkeringsmöjligheter och trädplantering.

Att gatorna utformas och anpassas till den nya bebyggelsen är en viktig del av den utveckling som pågår i området. Målet är att skapa attraktiva gaturum för alla trafikslag, där hastigheten hålls nere till förmån för minskat buller och ökad trafiksäkerhet.

Tidplan

Karlsdalsallén:

  • Etapp 1: Karlsdalsallén längs Södra Ladugårdsängen.
    Byggstart vecka 23, klart december 2017.
  • Etapp 2: Karlsdalsallén längs Sörbyängen.
    Byggstart mars 2018, klart november 2018.

Stenbackevägen:

  • Byggstart vecka 25, klart december 2017.

Gatorna hålls öppna för trafik
För att minimera störningarna i trafiken hålls både Karsldalsallén och Stenbackevägen öppna för allmän trafik under hela ombyggnationen, tidvis på tillfälliga vägar förbi arbetsområdena. Med hänsyn till arbetsmiljön för de som arbetar på platsen kommer det att råda sänkt hastighet förbi arbetsområdena.

Hur kommer ombyggnationen att påverka trafikanterna?
Ombyggnationen av Karlsdalsallén och Stenbackevägen kommer att bidra till ett lugnare trafiktempo och tydligare gatustruktur i området. Gående och cyklister separeras från biltrafiken genom nya gång- och cykelbanor på båda sidor av körbanan. Busshållplatsen på Stenbackevägen får ett nytt centralt läge i höjd med den nya cirkulationsplatsen vid Storbackavägen/Termikgatan. Tillgängligheten till nya bostäder och verksamheter utefter gatorna ökar genom att parkeringsplatser skapas för cykel och bil. En trädallé längs Karlsdalsallén och trädplanteringar längs Stenbackevägen bidrar till ett grönare gaturum.

Med planerade åtgärder kommer kapaciteten i korsningarna att öka och trafiksäkerheten förbättras för samtliga trafikslag. Dessutom kommer den nya utformningen att minska gatornas barriäreffekt så det blir enklare och säkrare för gående och cyklister att korsa gatan.

Samordning för minsta möjliga trafikstörningar
Örebro växer och det medför att olika typer av arbeten som påverkar trafiken behöver genomföras samtidigt. För att minimera störningarna i trafiken arbetar kommunen med att samordna arbeten som sker på allmän plats genom att styra dessa tidsmässigt och ställa krav på framkomlighet.

Ombyggnationen av Karlsdalsallén och Stenbackevägen har samordnats med den pågående byggnationen av nya huvudvattenledningar längs Stenbackevägen. När VA-arbetet är klart i början av juli 2017 kommer Stenbackevägen att öppnas för trafik och hållas öppen under hela ombyggnationen till stadsgata.

Ombyggnationen är även samordnad med renoveringen av Glommanbron som planeras start i början av juli, samt med de pågående ombyggnationerna av Trädgårdsgatan och Rudbecksgatan. I och med att både Stenbackevägen och Karlsdalsallén kommer vara öppna för trafik under hela byggtiden har kommunens samordningsgrupp gjort bedömningen att arbetena kan pågå parallellt utan någon betydande påverkan på trafiken.

Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login