Störst försämring för tjejer i årskurs 3–6

By on 17 augusti, 2022
Foto: Friends

Friends började kartlägga tryggheten på skolor för mer än ett decennium sedan. Sedan dess har över 230 000 elevsvar och nära 30 000 personalsvar samlats in och utgör nu ett unikt underlag för analys av trender av trygghetssituationen i svenska skolor. Friends 10 års-analys visar att tjejer i årskurs 3–6 är den grupp vars utsatthet ökat mest när det bland annat gäller kränkningar på nätet. Ökningen har gått från 21 till 29 procent. Dessa elever känner sig dessutom ensamma i skolan. En siffra som legat på 33 procent under senare år. Det är i mycket högre grad än för andra grupper vilket ökar risken för icke godkända betyg.

– Den svenska skolan står inför stora utmaningar. I ett decennium har Friendsrapporten lyft fram barnens röster till alla vuxna med ansvar i skolan. Resultaten av en nedprioriterad skolhälsa och förebyggande trygghetsarbete är alarmerande och visar att Sverige på senare år misslyckats med trygghetsarbetet i skolan, säger Friends generalsekreterare Maja Frankel.

Samtidigt visar Friends analys att skolans huvudmän inte helt lyckats med att motivera och engagera personalen i arbetet med likabehandlingsfrågor. Analysen visar även att personalens upplevelse av delaktighet i trygghetsarbete har minskat signifikant de senaste åtta åren. Friends analys visar även att förtroendet för vuxna bland barn sjunker med åldern och är som lägst i årkurserna 3–6. Sammantaget ger det en tydlig bild av vart arbetet med likabehandling och trygghet i skolan är på väg.

– Dessa trender, alla relaterade till skolornas trygghetsarbete, är oroande och visar på ett behov av mer resurser och insatser för att stärka skolans rektorer och huvudmäns arbete med trygghet och likabehandling. Kommande regering behöver sätta upp en noll- vision mot mobbning samt kränkningar mot barn och unga till 2030. Visionen bör ha som delmål att halvera mobbningen i Sverige under den kommande mandatperioden. Vi tar vårt ansvar på Friends. Nu är det dags att regeringen tar krafttag nationellt, säger Friends generalsekreterare Maja Frankel.

Friends 10 krav till politiken

 • Krav 1: En kommission mot mobbning
 • Krav 2: Ett kunskapslyft om mobbning
 • Krav 3: Fler kuratorer i skolan
 • Krav 4: Mobbning in i skollagen
 • Krav 5: Ett barnombud för nätet
 • Krav 6: Förtydliga barns klagomålsinstanser
 • Krav 7: Nya rekommendationer från Skolverket
 • Krav 8: Granskning av skolor
 • Krav 9: Elevers röst som utgångspunkt för åtgärder
 • Krav 10: Ett partnerskap mot mobbning i Sverige

Friendsrapportens tio års analys – Urval av trender

 • För killar i årskurs 6–9, är den enda grupp där mobbningen har minskat något över tid, dock visar Friends mätningar att andelen som mobbats under längre perioder ökat markant från 67 procent 2014/2015 till 81 procent 2021/2022.
 • Antalet som har svarat ”ja” (årskurs 3–6) respektive ”oftast/alltid” (årskurs 6–9) vid frågan om de tycker att vuxna på skolan säger till/agerar när de märker/får veta att en elev behandlas illa är på en låg nivå. Sedan Friends började ställa frågan är siffrorna nere på de lägsta nivåerna sedan 2014/2015 (årskurs 3–6, 50 procent respektive årskurs 6–9, 48 procent).

Friendsrapporten resultat i korthet 2022

Varje år kartlägger Friends tryggheten på skolor runt om i landet. I denna rapport sammanställer vi data från årets kartläggning, där totalt 7 293 barn och unga, under tidsperioden 1 augusti 2021 till 22 mars 2022, svarat på frågor om tryggheten på skolan, samt förekomsten av mobbning och kränkningar. 3 165 elevsvar i årskurs F–3, 1 971 elevsvar i årskurs 3–6 och 2 157 elevsvar i årskurs 6–9 har svarat på enkäten.

Trakasserier

Vanligaste grunden för trakasserier (Åk 3–6) (AV ALLA SOM SVARAT ATT DE UTSATTS FÖR KRÄNKNINGAR)

 1. Etnicitet 21 %
 2. Vem du blir kär i 18 %
 3. Att du är tjej eller kille 15 %

Vanligaste grunden för trakasserier (Åk 6–9) (AV ALLA SOM SVARAT ATT DE UTSATTS FÖR KRÄNKNINGAR)

 1. Etnicitet 21 %
 2. Sexuell läggning (att du är homosexuell/bisexuell/heterosexuell) 18 %
 3. Könsöverskridande identitet eller uttryck (att du brutit mot mönstret för hur tjejer/killar ”ska” vara) 16 %

Kränkningar

 • 25 % i årskurs 3–6 har blivit utsatta för kränkningar av en annan elev
 • 22 % i årskurs 6–9 har blivit utsatta för kränkningar av en annan elev

Mobbning. Åk 3–6 Åk 6–9 (Av alla som svarat på enkäten)

 • Alla 9 % 6 %
 • Tjej 10 % 7 %
 • Kille 8 % 4 %

Sexuella trakasserier

Åk 3–6

 • Alla: 7 %
 • Tjej: 7 %
 • Kille: 5 %

Åk 6–9

 • Alla: 11 %
 • Tjej: 12 %
 • Kille: 7 %

Ensamhet

 • Åk F-3: 24 % svarar att de brukar vara oroliga för att bli ensamma på rasten
 • Åk 3–6: 26 % svarar att de alltid, oftast eller ibland känner sig ensamma i skolan
 • Åk 6–9: 15 % svarar att de alltid, oftast eller ibland känner sig ensamma i skolan

Otrygga platser 3–6

 • Toaletter: 20 %
 • Omklädningsrum: 16 %
 • Skolgården/skolans område utomhus: 5 %

Otrygga platser 6–9

 • Toaletter 17 %
 • Omklädningsrum 11 %
 • Korridor 9 %

Förtroende för vuxna

 • 15 % av eleverna i årskurs 3–6 som blivit utsatta för kränkningar av annan elev har inte berättat om detta för någon
 • 26 % av eleverna i årskurs 6–9 som blivit utsatta för kränkningar av annan elev har inte berättat om detta för någon

Tycker du att de vuxna på skolan säger till när de märker/får veta att en elev behandlas illa? Åk 3–6:

 • Nej: 8 %
 • Ibland: 29 %
 • Ja: 50 %
 • Vet ej: 12 %

Upplever du att personalen på skolan agerar när de märker/får veta att elever blir illa behandlade/kränkta? Åk 6–9:

 • Aldrig: 10 %
 • Sällan: 15 %
 • Ibland: 27 %
 • Oftast: 34 %
 • Alltid: 14 %

Sverige
Örebronyheter

Källa: Friends

You must be logged in to post a comment Login