Stramare nationell styrning krävs för kompetensförsörjningen i vården

By on 1 september, 2019
Arkivbild.

Socialstyrelsen och Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har lämnat sin slutrapport om framtidens vårdkompetens till regeringen.

– Vi ser det som ytterst angeläget att få till stånd en stramare nationell styrning för att lösa kompetensförsörjningen, framförallt av färdiga specialistläkare, säger Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund.

Socialstyrelsen och UKÄ föreslår att formalisera samverkan på nationell och sjukvårdsregional nivå där regioner, kommuner och lärosäten får ansvar för att samverka om kompetensförsörjningsfrågor som behöver hanteras gemensamt. Ett nytt rådgivande nationellt samverkansråd med ett tillhörande rådskansli som staten ansvarar för, samt sex sjukvårdsregionala råd föreslås att inrättas

Rapporten nämner också den avgörande roll som kontinuerlig fortbildning spelar, vilket Läkarförbundet instämmer i.

– Vi ser att det även här krävs ett statligt ansvarstagande för att läkare i hälso- och sjukvården ska få fortbildning. Det behövs en nationell reglering, för att fortbildningen inte ska hamna i konflikt med regionernas krav på vårdproduktion, säger Heidi Stensmyren.

Förslagen om att inrätta nationella och regionala råd är positiva, men det är en stor brist att professionerna inte är självskrivna representanter där.

– En av de stora utmaningarna för universiteten är att tillhandahålla tillräckligt med verksamhetsförlagd utbildning, så kallade VFU-platser. Vi hoppas att de sex regionala råden som nu inrättas blir en samverkansarena där regionerna och universiteten gemensamt planerar, samordnar och dimensionerar VFU-platser efter behov.

Politik | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login