Tom Persson (SD) svarade på frågorna om kulturarv

By on 19 april, 2023
Bild: LindeKultur

Vad är ett kulturarv? Kommer satsningar på kulturarv att drabba annan kultur? Frågorna ställdes av oppositionsrådet Bengt Storbacka (S) i en interpellation som besvarades på kommunfullmäktige 17 april.

Tomas Klockars (M) kommunstyrelsens ordförande överlät till tillväxtnämndens ordförande Tom Persson (SD) och vice ordförande Conny Ärlerud (M) att besvara interpellationen.

Frågorna som Bengt Storbacka (S) ville ha svar på:

  • Innebär definitionen på kulturarv endast sådant som gamla industrier, gruvor, Bergsmanskultur mm eller innefattas även det ständigt tillkommande kulturarvet med nya strömningar som kontinuerligt blir en del av oss och vårt gemensamma kulturarv?
    .
  • Kommer Tillväxtförvaltningen få en ökad ram för satsningar på kulturarv eller kommer andra delar i budgeten för kultur minskas utifrån en mer begränsad definition av kultur och kulturarv?

Tomas Klockars (M) kommunstyrelsens ordförande överlät till tillväxtnämndens ordförande Tom Persson (SD) och vice ordförande Conny Ärlerud (M) att besvara interpellationen:

Vad gäller din fråga avseende hur vi definierar kulturarv anser vi att den definition av kulturarv som Riksantikvarieämbetet skrivit och som du citerar i interpellationen är samma för oss. Därav har du delvis besvarat din egen fråga i interpellationen.

För att ytterligare belysa våra ambitioner däremot kan vi beskriva följande: Gruvnäring, gammal industrier, bergsmanskultur och gruvlavar är delar som på ett tydligt sätt visar på framväxten av vår kommun ur ett historiskt perspektiv och därav också har ett stort värde i att visa upp kommunens bakgrund. Det finns naturligtvis så mycket mer som gör detta.

Exempelvis gamla klädedräkter, folkmusik, arv efter den valonska arbetskraftsinvandringen eller Sverigefinnarnas invandring till kommunen, och de kulturella skiftningar dessa fört med sig.

Att sådana skiftningar följer tidens spår inser även vi men definitionen av ett arv är något som hänt i dåtid och i detta fall anser vi, något som tydligt påvisar trender, skiftningar eller traditioner som format bygden och dess befolkning.

Därav får detta också ett värde för Lindesbergs kommun som varumärke och kan bidra till besöksnäringen, något som vi vill uppmuntra. Det är inte upp till oss att tolka vad som i framtiden, av kommande generationer ses som ett kulturarv. Det överlåter vi till efterkommande generationer att göra.

Vi ser också fram mot den pågående kulturmiljöinventeringen som nu genomförs i kommunen för att sedan se hur vi på bästa sätt kan visa upp dessa delar av vår historia.

Beträffande din fråga avseende om andra delar av kulturen ska få avstå till förmån för andra är svaret nej. Vi anser inte att just kulturarv skulle vara överordnad annan kultur i dagsläget. Särskilt inte innan kulturmiljöinventeringen är klar.

Kommunen behöver dock se till vad som redan finns och utnyttja det på ett så bra sätt som möjligt. Budgetarbetet pågår ju som bekant just nu och vi arbetar med att titta på alternativ för finansiering för en satsning på kulturarven.

Det är vår övertygelse att dessa kulturarv också kommer att generera såväl intäkter som god publicitet och ett ökat kulturutbyte för kommunen och vi anser därför att det bör ses om en investering i kommunens framtida varumärke. Flera satsningar har ju gjorts, trots detta är vi åter tillbaka i lägen där det saknas finansiering och en fungerande plan för kulturarv och besöksnäring.”

Kultur/Politik | Lindesberg
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login