Undersöker långtidseffekter av miljögifter i låga doser

Av på 24 december, 2014

Under senare år har flera fall av höga halter av perfluoerade ämnen, så kallade PFC:er, uppmärksammats i dricksvatten, bland annat i närheten av flygplatser och där man använt brandsläckningsskum. Nu ska forskare vid Örebro universitet undersöka vilka biologiska effekter sådana här långlivade PFC:er har i svenska vatten.

Det är professor Jana Jass vid Life Science Centre vid Örebro universitet, som leder ett treårigt projekt, som finansieras med tre och en halv miljon kronor från KK-stiftelsen och ungefär lika mycket från tre olika företag.

PFC:er har aldrig tillverkats i Sverige, men de används i olika konsumentprodukter, bland annat flamskyddsmedel. Det finns också i skum, som använts vid brandövningar på olika flygfält. Vatten som runnit från Arlanda, Landvetter och andra flygplatser har förorenat dricksvatten och intilliggande sjöar. I Tullinge utanför Stockholm visade mätningar som Livsmedelsverket gjort att dricksvattnet innehöll 30 – 100 gånger högre halter av PFC än annat Stockholmsvatten.

Långlivat
Oron är stor över att PFC också rapporterats i blodprover från människor som bor i områden där ämnet finns i vattnet. PFC är mycket långlivat och motståndskraftigt mot kemisk och biologisk nedbrytning och är listat i 2009 års Stockholmskonvention som ett långlivat miljögift, som hotar hälsan hos både människor och djur.

Även om PFC inte längre sprids, finns det kvar i miljön och eftersom de ackumuleras biologiskt samlar vi på oss mer och mer av dem om vi exponeras även om det bara handlar om låga halter. Reningsverken förmår inte ta bort PFC, därför fortsätter spridningen med avlopps- och dricksvatten.

Riskbedömning
Exakt hur vi påverkas av långvarig exponering av små doser är okänt och det är det forskarna nu ska studera. Man ska undersöka vilka effekter olika PFC-blandningar har på olika organismer. Detta ska bidra till att man kan göra heltäckande och realistiska riskbedömningar av olika PFC:er i miljön.

De företag som finansierar projektet tillsammans med KK-stiftelsen är Pelagia Miljökonsult AB, Mälarenergi AB och Tyréns AB.

Örebroguiden

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in