Viktiga insatser för att förebygga självmord saknas

By on 18 mars, 2023
Bild: Suicide Zero

Örebro läns kommuner saknar fortfarande viktiga insatser för att förebygga självmord, kommunerna har en central roll i arbetet med att få ner antalet självmord.

Ändå saknar samtliga av länets kommuner fortfarande viktiga förebyggande insatser. Det visar årets kommunbarometer från organisationen Suicide Zero. Samtidigt befaras självmorden öka till följd av utvecklingen i samhället.

– År 2021 tog 45 människor i Örebro län sina liv. Genom närheten till medborgarna har varje kommun stora möjligheter att bidra till att förebygga självmord. Tyvärr visar vår undersökning att kommunerna i länet fortfarande saknar viktiga insatser som kan rädda liv, säger Rickard Bracken, generalsekreterare för Suicide Zero.

För att få kunskap om vilka insatser kommunerna genomför har Suicide Zero skickat ut en enkät till landets kommuner. Frågorna täcker områden som har vetenskapligt stöd när det handlar om att förebygga självmord, som att ge stöd till riskgrupper, utbilda personal, genomföra insatser i skolan och åtgärda risker i den fysiska miljön.

I undersökningen har kommunernas arbete betygsatts utifrån svaren. När kommunerna rankas får 2 av 11 svarande kommuner i Örebro län rött ljus. Det innebär att viktiga förutsättningar och insatser saknas för ett arbete som kan bidra till att minska antalet självmord.

Nio kommuner får gult ljus, vilket innebär att viktiga insatser finns men att arbetet måste utvecklas. Ingen kommun i länet får grönt ljus och bedöms ha goda insatser för att förebygga självmord.

I årets undersökning ingick även frågan om kommunen har vidtagit särskilda åtgärder med anledning av ökad osäkerhet i omvärlden och försämrade ekonomiska livsvillkor för många medborgare.

– Efterverkningarna av pandemin, stor oro i omvärlden och skenande priser påverkar nästan alla negativt. Utvecklingen är extra svår för människor som redan befinner sig i en utsatt situation. En stundande lågkonjunktur riskerar att driva upp självmordstalen ytterligare, säger Rickard Bracken, generalsekreterare för Suicide Zero och fortsätter:

– Det är mer angeläget än någonsin att alla kommuner tar krafttag och utvecklar sitt suicidpreventiva arbete. Viktigast av allt just nu är att prioritera och erbjuda stöd till de grupper som redan före pandemin hade en utsatt situation. De som har mindre marginaler och är beroende av samhällets stöd drabbas särskilt hårt av utvecklingen i samhället.

Även på riksnivå finns stora skillnader mellan och inom kommunerna. 14 av 232 svarande kommuner bedöms ha goda insatser inom området. De flesta behöver utveckla sitt arbete och 71 kommuner kan inte anses ha tillfredsställande insatser alls.

– Vi kan konstatera att det ändå verkar ske en viss positiv utveckling i landet. Förutom att fler kommuner har deltagit i undersökningen och gett mer utförliga svar i år, ser vi framsteg inom några viktiga områden. Flera har till exempel en kommunal samordnare och utbildar sin personal, säger Rickard Bracken.

….

Resultat för de kommuner i länet som deltagit i undersökningen

Nivå Poängspann
GRÖN 20 – 27 poäng
GUL 10 – 19 poäng
RÖD 0 – 9 poäng

De kommuner som har 20 poäng eller mer ges grönt ljus, och bedöms ha goda insatser inom området suicid. Kommuner som får mellan 10 och 19 poäng får gult ljus. Rutiner och insatser behöver utvecklas, men kommunerna bedöms ha ett arbete på flera viktiga områden.

För kommuner som inte kommer upp i 10 poäng ges rött ljus. Dessa kommuner samlar inte ihop tillräckligt med poäng för att kunna anses ha tillfredsställande arbete att förebygga suicidförsök och suicid. I landet som helhet får 10 grönt, 171 får gult och 81 kommuner får en röd markering.

….

Resultat 2023

Örebro län Laxå kommun 18
Örebro län Lekebergs kommun 14
Örebro län Askersunds kommun 14
Örebro län Karlskoga kommun 13
Örebro län Hallsbergs kommun 13
Örebro län Örebro kommun 13
Örebro län Nora kommun 12
Örebro län Hällefors kommun 10
Örebro län Lindesbergs kommun 10
Örebro län Kumla kommun 9
Örebro län Ljusnarsbergs kommun 8

Resultat 2022

Örebro län Laxå kommun 15
Örebro län Örebro kommun 12
Örebro län Nora kommun 4

….

Urval av undersökningens resultat på riksnivå

• Bara tre av tio kommuner har vidtagit särskilda åtgärder inom området suicid med anledning av ökad osäkerhet i omvärlden och försämrade ekonomiska livsvillkor för många av kommunens medborgare.

• Tre av tio kommuner saknar en lokal överenskommelse för samarbetet mellan socialtjänst och psykiatri med syftet att stärka vårdkedjan för grupper som har en hög risk för suicid.

• Självmorden ökar i gruppen barn och unga. Ändå genomför så få som en av tre kommuner förebyggande insatser på alla skolor.

• Drygt sju av tio har en tjänsteperson med samordningsansvar för det suicidpreventiva arbetet. Här har en positiv utveckling skett jämfört med förra året.

• Endast ett fåtal kommuner analyserar och åtgärdar risker för självmord i den offentliga fysiska miljön, en förebyggande insats med starkt forskningsstöd. Här har ingen förbättring skett.

• Drygt tre av tio kommuner saknar informationsinsatser riktade till allmänheten i syfte att öka kunskapen om hur självmord kan förhindras.

• En högre andel kommuner än förra året uppger att de gör insatser för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre, drygt åtta av tio jämfört med sex av tio.

Övergripande förbättringsområden

Med anledning av den nuvarande samhällssituationen är det extra viktigt att kommunerna nu prioriterar och erbjuder stöd till de grupper som redan före pandemin hade en utsatt situation. De som har mindre marginaler och är beroende av samhällets stöd drabbas extra hårt av ökade levnadskostnader och ekonomisk stress. En försämrad samhällsekonomi kan dessutom påverka tillgången till viktiga välfärdstjänster. En sådan utveckling riskerar, om inget görs, att leda till ökade sociala klyftor och stigande självmordstal.

Tre andra övergripande områden som kommunerna behöver utveckla:

• Skapa en struktur för arbetet. Kommunledningen behöver ge ett tydligt uppdrag till förvaltningarna att arbeta med suicidprevention utifrån sina olika ansvarsområden. Att ta fram en handlingsplan och utse en samordnande person är ett viktigt första steg.

• Analysera och åtgärda risker för självmord vid platser, anläggningar eller byggnader. Ytterst få kommuner gör detta idag, trots att det är en av de åtgärder som har starkast vetenskapligt stöd.

• Erbjuda effektiva suicidpreventiva program på alla skolor. Skolans allmänna uppdrag, att se till att alla elever går ut skolan med godkända betyg, är dessutom – även utifrån ett suicidpreventivt perspektiv – en mycket angelägen uppgift.

Hälsa | Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa: Suicide Zero

You must be logged in to post a comment Login