Beslut i Kommunstyrelsen 16 oktober

Av på 17 oktober, 2018

På Kommunstyrelsens möte den 16 oktober behandlades frågor som till exempel delårsrapport med prognos 2, 2018 och studentpolicy för Örebro kommun. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag och behandlade bland annat frågan om svar på remiss för handlingsplan för bredband i Örebro län.


Delårsrapport med prognos 2 2018, Örebro kommun

Örebro kommun uppfyller sammantaget god ekonomisk hushållning utifrån satta verksamhets- och finansiella mål.

Utvecklingen går framåt inom samtliga 21 mål och många utvecklingsarbeten pågår. Inom tre av målen nås inte önskvärda effekter, trots utvecklingsarbeten. Målen finns inom de strategiska områdena Hållbar tillväxt och Barns och ungas behov och är kopplade till Arbetsmarknad, Långsiktigt hållbar ekonomi och Kunskapsmålen. Inom dessa områden behöver arbetet intensifieras ytterligare för att säkra en önskad utveckling.

Prognosen visar på måluppfyllelse inom de två finansiella målen. Delårsresultatet januari till augusti 2018 uppgår till 438 miljoner kronor. Kommunens prognos för helåret bedöms till 332 miljoner kronor, vilket är 56 miljoner kronor mer än budgeterat.

Prognosen för kommunens investeringar för de skattefinansierade verksamheterna är 520 miljoner kronor, investeringar inom exploateringsverksamheten 160 miljoner kronor och de taxefinansierade verksamheterna 271 miljoner kronor. Bolagens investeringar för skattefinansierad verksamhet väntas uppgå till 835 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen beslutade att:

  1. Delårsrapport med prognos 2 för 2018 godkänns.
  2. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2018 ska genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade budgetramar.
  3. Vård- och omsorgsnämnd väster, Vård- och omsorgsnämnd öster och Gymnasienämnden ska återkomma till Kommunstyrelsen den 4 december 2018 med en skriftlig redovisning om åtgärder för att klara att bedriva verksamhet inom beslutade budgetramar.
  4. Kommundirektören får i uppdrag att arrangera ett seminarium under våren 2019 om hur Örebro kommun kan arbeta vidare med sin budget- och planeringsprocess för att tydliggöra hur verksamhetsresultaten tas med i den framtida budgeten och planeringen.
  5. Delårsrapport med prognos 2 2018 överlämnas till revisorerna för granskning.

Beslutspunkterna 1-2 ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.


Studentpolicy för Örebro kommun

Örebro kommun antar en studentpolicy som tydliggör att studenter vid Örebro universitet är en del i lösningen av de framtidsutmaningar som kommunen står inför. Målen i policyn, som är framtagna i samverkan med Örebro studentkår, bör hanteras av Universitetsstadsrådet.

Kommunstyrelsen beslutade att:

  1. Studentpolicy i Örebro kommun antas enligt Kommunstyrelseförvaltningens förslag.
  2. Kommundirektören får i uppdrag att initiera ett arbete utifrån policyn i Universitetsstadsrådet.
  3. Kostnaden för det arbetet utifrån studentpolicyn finansieras inom ramen för det ordinarie arbetet.

Svar på remiss för handlingsplan för bredband i Örebro län

För att till fullo dra nytta av digitaliseringens möjligheter krävs en digital infrastruktur som finns tillgänglig oavsett var i regionen man bor. Region Örebro läns handlingsplan för bredband i Örebro län syftar till att uppnå den regionala utvecklingsstrategins mål och synka dem med kommunens egna mål.

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutade att:

  1. Anta svar på remiss Yttrande om Handlingsplan för bredband i Örebro län och överlämna det till Region Örebro län.

Ekonomi, Politik | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in