Nytt EU-projekt startar om jämställdhet och mångfald i transportsektorn

Av på 17 mars, 2019
Arkivbild

VTI-forskare ska medverka i ett nytt projekt om hur det ska gå till att samordna jämställdhet och mångfald i transportsektorn i Europa. Det är ett EU-projekt med namnet TInnGO – Transport Innovation Gender Observatory.

Projektet pågår i tre år och finansieras av EU-kommissionen H2020 med 3,9 miljoner euro, varav VTI:s del utgör cirka 369 000 euro. 

– Smart mobilitet förknippas ofta med automatisering och digitalisering – men här är inte tekniken huvudfokus utan de aktörer som planerar, hanterar och nyttjar transportsystemet, säger Lena Levin som är projektledare vid VTI.

Först ska forskarna undersöka hur transportsektorn i Europa ser ut idag när det gäller jämställdhet och mångfaldsintegrering. Sedan handlar huvuddelen om att öka kunskapen där så behövs, förbättra jämställdheten mellan kvinnor och män och öka mångfalden, särskilt när det gäller utveckling av smart mobilitet.

Projektet bygger på och avser att vidareutveckla tidigare forskning om jämställdhet och mångfald, hur dessa aspekter hanteras inom transportplanering, i relation till vardagliga resor och sysselsättning inom transportsektorn.

Projektet består av 20 partner i Europa och nu pågår arbetet med jämställdhetsintegrering genom att inrätta tio geografiskt utplacerade nav, på engelska hub. Dessa kommer att använda kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder i kombination med praktisk kunskap och goda exempel för att utveckla genus- och mångfaldssmarta mobilitetslösningar. Naven kommer att ha olika inriktning beroende på sitt geografiska läge och nationella sammanhang.

De kommer att interagera med pågående utvecklingsprojekt inom området smart mobilitet, till exempel separerade cykelvägar och det som på engelska kallas cycle superhighways, vägar för snabb cykelpendling. Det handlar också om automatiserade bussar och spårvagnar i stadsområden, anpassningsbara kollektivtrafiklösningar i förorter och glesbygdsområden och integrerade informationssystem för utökad mobilitetstjänst.

VTI i Sverige och Köpenhamns universitet i Danmark arbetar nära varandra i detta projekt för att utveckla koncept, tillhandahålla en färdplan och verka för att operationalisera målen för jämställdhet och jämlikhet som anges i Agenda 2030.

Bland annat handlar det om ”Mål 5: Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt” och ”Mål 10: Minskad ojämlikhet”. De sociala hållbarhetsmålen handlar om att främja alla människors rättigheter att ha makten över sina egna liv och möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen. 

Mobilitet skiljer sig åt mellan grupper. Olika grupper reser olika långt i sin vardag. De använder olika transportslag såsom bil, kollektivtrafik, cykel och gång, med skilda mål och varierande förutsättningar. 

Inte bara kvinnor och män, utan exempelvis barn, ungdomar, äldre och personer med andra modersmål, kan ha olika lätt eller svårt att ha makt och inflytande över sin egen mobilitet beroende på hur de kan ta sig fram i transportsystemet, säger hon. 

Det finns kunskaper idag som inte kommer till användning i praktiken när nya transportlösningar tas fram, kunskaper om jämställhet mellan könen, ålder, funktionsvariation, samt språk och kulturskillnader.

Det kan handla om information, beställning och betalning av mobilitetslösningar. Det kan också gälla hur vägar och fordon är utformade och huruvida det finns service och support för dem som inte klarar sig på egen hand i alltmer digitaliserade och automatiserade system. 

– Smarta system blir inte smarta förrän de kan nyttjas av en bred variation av användare utan alltför mycket ansträngningar och förkunskaper, säger Lena Levin.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in