Ändrade regler för tågpassagerare

By on 7 mars, 2023
Arkivbild

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lagändringar om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer, med anledning av EU:s nya tågpassagerarförordning.

På detta sätt anpassas befintligt regelverk till EU:s nya förordning.

I april 2021 antog Europaparlamentet och rådet en ny förordning om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer. Förordningen innehåller regler om bland annat rätten till ersättning vid förseningar och vilken information resenärerna ska få.

Den innehåller också regler om åtgärder för att underlätta resandet för personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet.

Regeringen föreslår att undantag från förordningen ska göras för lokala och regionala tågresor. Vid sådana resor ska resenären ha rätt till ersättning för förseningar i fler fall än vad som gäller enligt tågpassagerarförordningen.

I enlighet med förändringarna i EU:s nya tågpassagerarförordning begränsas dock trafikföretagens skyldighet att utge ersättning när förseningar i kollektivtrafiken beror på en extraordinär händelse, såsom extrema väderleksförhållanden eller en större folkhälsokris.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 7 juni 2023.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login