Barns rättigheter nämns inte i utrikesdeklarationen

By on 16 februari, 2023
Arkivbild

Barn uteblev helt från regeringens utrikespolitiska deklaration. Frånvaron av barn som grupp i årets utrikesdeklaration visar att regeringen inte tar situationen för världens barn på tillräckligt stort allvar. Sverige har en skyldighet att leva upp till barnkonventionen, även inom utrikespolitiken.

Jordbävningen i Syrien och Turkiet, kriget i Ukraina, klimatkrisen och pandemin har det gemensamt att de alla slår särskilt hårt mot de barn som redan hade det allra värst. Om inte barns särskilda utsatthet och specifika rättigheter lyfts, nämns och synliggörs riskerar barn inte få den hjälp och stöd de behöver och har rätt till.

Just nu lägger inflation och höjda räntor ytterligare sten på bördan och många länder med stor fattigdom går allt djupare in i en skuldkris. Konsekvenserna av de överlappande kriserna är att barn inte får sin rätt till utbildning, sjukvård och trygghet tillgodosedd. Den yttersta konsekvensen är att fler barn dör av svält. Sveriges regering borde utifrån denna bakgrund ge barnens situation en framskjuten position i årets utrikesdeklaration.

Så blev det tyvärr inte. Frånvaron av omnämnandet av barn i utrikesdeklarationen visar att regeringen inte prioriterar rättigheter och livsvillkor för världens barn. Barns rättigheter nämns noll gånger i utrikesdeklarationen. Det är sämre än på många år. Sveriges regering kan bättre.

Ansvarsutkrävande för de brott som begås i Ukraina

Rädda Barnen välkomnar att regeringen lyfte vikten av ansvarsutkrävande för de brott som begås i Ukraina. Sedan länge arbetar Rädda Barnen gentemot FN och Internationella brottsmålsdomstolen för barns skydd och rättvisa. Rädda Barnen kommer att fortsätta driva på för att Sverige går i täten för det arbetet – såväl i Ukraina som i andra krig. För att synliggöra och adressera barns särskilda utsatthet och osynliggörandet av dem som rättighetsbärare.

Viktigt att stå upp för flickors rättigheter i Afghanistan

Rädda Barnen välkomnar att utrikesministern lyfter den katastrofala situationen i Afghanistan med det ökade förtrycket mot flickor och kvinnor. Det är viktigt att understryka vikten av att Sverige tillsammans med EU, FN och andra organisationer står upp för flickors och kvinnors rättigheter utan att kompromissa med de humanitära principerna.

Rädda Barnen ser särskilt positivt på att regeringen kallar till en givarkonferens om jordbävningen i Syrien och Turkiet. Vi förutsätter att regeringen där också lyfter frågan om barns rätt till trygghet och skydd.

Minskade resurser till biståndet drabbar barn

Rädda Barnen är mycket kritiska till att regeringen väljer att sänka ambitionen och minska resurserna till biståndet. Det påverkar också Sveriges styrka och trovärdighet som en kraftig röst i världen för demokrati, universella mänskliga rättigheter och humanitära principer. En röst som behöver stärkas. Rädda Barnens beprövade erfarenhet är att bistånd blir bäst när det utformas och genomförs tillsammans med lokala aktörer och de som biståndet är tänkt att hjälpa.

Rädda Barnen välkomnar att stödet till civilsamhället ska öka, men här behöver regeringen gå från ord till handling. I den budget som nu ligger minskar tvärtom stödet till civilsamhället.

Sammanfattningsvis har Rädda Barnen en viktig rekommendation. Barn har rätt att komma till tals och få sin åsikt respekterad. Regeringen bör visa att de lyssnar på barn och de organisationer som arbetar med barns rättigheter när ni reformerar Sveriges utrikes- och biståndspolitik.

Barn har rätt till en framträdande plats i Sveriges utrikes- och biståndspolitik.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Rädda Barnen

You must be logged in to post a comment Login