Behandling minskar risk för sjukhusvård för patienter med diabetes typ 2

Av på 21 april, 2019

Patienter med diabetes typ 2 som behandlas med läkemedlet Jardiance löpte 51 procent mindre risk att läggas in på sjukhus på grund av hjärtsvikt jämfört med dem som behandlas med DPP-4-hämmare, visar en ny studie med 35 000 patienter. Även antalet akuta vårdbesök på sjukhus var signifikant färre. (1)

Resultaten har nyligen presenterats vid två vetenskapliga konferenser i San Diego (AMCP) respektive New Orleans (ACC) i USA. (2, 3)

Den aktuella studien (EMPRISE) som startade 2016 är en pågående studie med syfte att jämföra behandling i klinisk vardag med Jardiance (empagliflozin) respektive DPP-4-hämmare hos patienter med diabetes typ 2. Resultaten som baseras på de två första åren visar:

  • Behandling med Jardiance visade 39 procents mindre relativ risk för det sammansatta effektmåttet hospitalisering på grund av hjärtsvikt eller totalmortalitet jämfört med behandling med DPP-4-hämmare. (1)
  • Behandling med Jardiance var associerad med signifikant färre akuta vårdbesök på sjukhus jämfört med patienter som fick DPP-4-hämmare. (2)
  • Det fanns ingen ökad risk för frakturer eller amputation av underben vid behandling med Jardiance jämfört med DPP-4-hämmare. (3)

Det är mycket glädjande att i den amerikanska studien EMPRISE kunna se en minskning av sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt, en komplikation som dels är allvarlig för patienterna dels resurskrävande för vården. Det pågår ett arbete med en liknande studie som innefattar data från norden. Nordiska registerdata är en fantastisk källa till kunskap som ger oss möjlighet att undersöka hur ett läkemedel fungerar i klinisk vardag. De första resultaten förväntas redan nästa år, säger Rikard Amberntsson, medicinsk rådgivare vid Boehringer Ingelheim.

Den kliniska studien Empa-Reg-Outcome har tidigare visat att patienter med diabetes typ 2 och etablerad hjärt-kärlsjukdom och som behandlats med Jardiance har en 35 procent lägre risk för att drabbas av sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt samt en minskad risk för kardiovaskulär död. EMPRISE studien skall ses som ett komplement till denna studie.

SGLT2-hämmare
Jardiance har efter studien Empa-Reg-Outcome kommit att rekommenderas i alla regioner utom Gotland. Jardiance är godkänt för behandling av diabetes typ 2 hos vuxna vars sjukdom inte kan kontrolleras med enbart kost och motion. Läkemedlet verkar genom att blockera effekten av proteinet SGLT2 i njurarna. Därmed försvinner blodsocker ur kroppen med urinen och nivåerna i blodet sjunker. Jardiance kan också bidra till att förebygga hjärt – kärlsjukdom.

DPP-4-hämmare
DPP-4-hämmare är en typ av diabetesläkemedel som stärker kroppens egen förmåga att reglera blodsockret genom att öka nivån av tarmhormoner som kallas inkretiner. De frisätts i samband med måltid och har betydelse för kroppens reglering av blodsocker. Vid diabetes typ 2 är denna funktion i obalans på grund av ett enzym, DPP-4, som bryter ner inkretiner. DPP-4-hämmare blockerar denna mekanism.

Diabetes
Hormonet insulin produceras i bukspottkörteln och är en förutsättning för att cellerna ska kunna ta upp näring (glukos) ur blodet. Om insulinet inte räcker till eller fått minskad verkan ökar sockernivån i blodet och följden blir diabetes. Omkring 500 000 personer i Sverige beräknas ha typ 2 diabetes men många bedöms ha den utan att veta om det. Mellan 10 och 20 procent av alla över 65 år får sjukdomen. Diabetes kan ge allvarliga komplikationer som nervskador, njurskador som kan kräva dialys, svårläkta sår, amputation och starkt ökad risk för hjärt – kärlsjukdom som är den vanligaste dödsorsaken vid diabetes.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

(1) EMPRISE ACC 2019 poster_FINAL.pdf
(2)Academy of Managed Care Pharmacy (AMCP) Annual Meeting 2019; March 25-28, 2019, San Diego, US
(3)American College of Cardiology´s (ACC) 68th Annual Scientific Session & Expo; 16-18 March 2019, New Orleans, Louisiana, US.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in