Bristande kvalitet i färdtjänsten begränsar resenärernas liv

Av på 2 december, 2018
En fungerande färdtjänst är en förutsättning för ett aktivt och självständigt liv för många personer med funktionsnedsättning.

Reglerna för färdtjänsten skiljer sig åt över landet. På många ställen leder oflexibla regelverk och brister kring punktlighet till svårigheter för resenärerna att klara vardagslivet. Detta framgår av en kartläggning av kvaliteten i färdtjänsten som Myndigheten för delaktighet, MFD, har gjort.

Jämlika möjligheter att resa med hjälp av allmänna kommunikationer är ett mål för den svenska transportpolitiken. De som på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att göra det kan beviljas färdtjänst som ett komplement och stöd.

Kartläggningen som MFD gjort visar att färdtjänsten är ett oumbärligt stöd för den som behöver den, och att färdtjänsten för många personer fungerar bra. För den som har ett stort behov av färdtjänst i vardagen eller har aktiviteter som medför krav på punktlighet fungerar det på många håll sämre. Reglernas utformning bidrar till att man som färdtjänstresenär inte kan resa på det sätt man behöver. Detta kan i värsta fall innebära att människor helt måste avstå från aktiviteter de vill eller behöver delta i.

En utgångspunkt för transportpolitiken måste vara att alla, oavsett funktionsförmåga, säkert och tryggt ska kunna använda allmänna kommunikationer. Färdtjänsten är ett nödvändigt komplement till detta och den måste utformas så att den så långt som möjligt kan möta människors olika behov och livssituationer, säger Malin Ekman Aldén, generaldirektör för MFD.

Svårt att garantera punktlighet
Det finns många exempel på färdtjänstregler som begränsar den enskildes möjligheter. Det rör sig om regler om vart resenärerna tillåts resa, vilken hjälp de får av förarna, om de får ta med sig en ledsagare eller assistent på resan, hur lång tid i förväg de måste boka resan eller om de får ta med sig sina barn på ett säkert sätt. På många håll gör regelverket också att det är svårt att garantera punktlighet, och systemen för att informera resenären om avvikelser är bristfälliga.

De som använder färdtjänst har oftast inga andra alternativ. Därför får bristerna väldigt stora konsekvenser. Färdtjänsten kan avgöra om du kan behålla eller byta jobb, delta i en daglig aktivitet om du har en demenssjukdom eller välja fritidsaktiviteter för ditt barn, säger Malin Ekman Aldén.

Kvalitetsarbete saknas i varannan myndighet
MFD konstaterar att kvalitetsbristerna i färdtjänsten har flera orsaker och lämnar därför flera förslag i sin rapport. Förslagen handlar om att på olika sätt säkerställa att kommuner och regionala trafikmyndigheter har ett systematiskt och uppföljningsbart kvalitetsarbete kring färdtjänsten. Detta saknas i dag i mer än hälften av de tillfrågade myndigheterna. MFD menar också att utvecklingsinsatser och kvalitetshöjande insatser krävs kring upphandling och uppföljning av avtal inom färdtjänsten. Slutligen anser MFD att det behövs en mer grundlig genomgång av regelverk och riktlinjer i hela landet. Detta för att säkerställa att de garanterar kvalitet, trygghet och säkerhet, att de överensstämmer med utgångspunkterna i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och att de därmed inte osakligt begränsar livet för färdtjänstresenärer.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in