Ekonomi | Staten går back 2014

Av på 18 mars, 2015

I resultaträkningen för staten blev underskottet 73 miljarder kronor. Saldot på statens budget 2014 blev ett underskott på 72 miljarder kronor. Det är 27 miljarder kronor sämre än i budgeten som riksdagen beslutade om. Utfallet för statens budget och resultaträkningen för staten är två olika sätt att beskriva statens verksamhet i siffror.

Statens resultat är 49 miljarder kronor sämre än 2013. Det beror framför allt på att staten sålde sitt innehav i Nordea 2013, vilket påverkade resultatet positivt med 17 miljarder kronor netto. Det beror också på att kostnaderna för statens egen verksamhet har ökat med 5 miljarder kronor. Resultatet försämrades även av ökade nettokostnader för statsskulden på 14 miljarder kronor. Av dessa är 10 miljarder kronor orealiserade valutakursförluster, de ingår inte i statens budget. Istället visar utfallet för statens budget att utfallet för statsskuldsräntorna blev historiskt låga. De uppgick till 3 miljarder kronor, vilket är 19 miljarder kronor lägre än budgeterat.

Fler asylsökande och fler sjuka än väntat
Utgifterna för migration uppgick till 13 miljarder kronor, det är 3 miljarder kronor mer än vad riksdagen anvisade i den ursprungliga budgeten. Att utgifterna ökade beror främst på att antalet asylsökande har ökat mer än väntat, vilket i sin tur främst beror på konflikten i Syrien.

Även utgifterna för ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning blev högre än beräknat. Utgifterna blev 99 miljarder kronor, och det är nästan 3 miljarder kronor mer än vad riksdagen anvisade. Anledningen är att fler än väntat fick sjukpenning, aktivitets- eller sjukersättning.

Kostnaderna för transfereringar ökar
Statens totala kostnader blev 1 182 miljarder kronor och den största kostnaden utgörs av transfereringar, till exempel pensioner, sjukersättning och barnbidrag. Kostnaden för transfereringarna blev 921 miljarder kronor, vilket är en ökning med 19 miljarder sedan 2013.

Statens skatteintäkter blev 1 018 miljarder kronor, det är en ökning med 19 miljarder kronor.

Faktaruta

Om resultaträkningen
Resultaträkningen visar statens samlade inflöde och förbrukning av resurser, sett till kostnader och intäkter.

Om balansräkningen
Värdet av statens tillgångar och skulder den 31 december 2014 redovisas i balansräkningen.

Om utfallet på statens budget
Riksdagen fastställer statens budget och anvisar medel till regeringens förfogande för olika ändamål. Utfallet på statens budget visar saldot av utgifter och inkomster för staten.

Skillnaden mellan utfallet på statens budget och resultaträkningen
Statens budget och resultaträkningen skiljer sig åt såväl i avgränsning och struktur som i redovisningsprinciper. Statens budget har en ändamålsstruktur där anslagen är grupperade i utgiftsområden och inkomsttitlarna i inkomsttyper. Resultaträkningen är däremot indelad i intäkts- och kostnadsslag, den är alltså periodiserad. Jämförelser av poster i resultaträkningen och statens budget går därför ofta inte att göra, utan dokumenten kompletterar varandra.

Ekonomi
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in