Fler insatser för att förbättra förlossningsvården

By on 17 december, 2022
Arkivbild

Förlossningsvården är fortfarande inte tillräckligt tillgänglig, jämlik och personcentrerad och därför ser regeringen att fler insatser behövs, inte minst behövs ett samlat grepp om det kunskapsstöd som ska vägleda regionerna i arbetet att utveckla mödrahälsovården och förlossningsvården.

Nu utvidgas Socialstyrelsens uppdrag att utarbeta nationella riktlinjer för förlossningsvården till att även omfatta stöd för den kliniska verksamheten.

– Trots en omfattande nationell satsning sedan 2015 är förlossningsvården inte tillräckligt tillgänglig, jämlik och personcentrerad. Det finns för stora skillnader i processer och resultat mellan olika regioner och förlossningskliniker. Det finns också omotiverade skillnader i vård för olika grupper av kvinnor. För att komma till rätta med de utmaningar som finns inom mödrahälsovården och förlossningsvården måste vi göra mer, säger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson.

Regeringen ser behov av att genomföra fler insatser för att komma till rätta med de utmaningar som finns inom mödrahälsovården och förlossningsvården. En del i detta är att ta ett samlat grepp om det nationella kunskapsstödet som ska vara vägledande för regionerna i arbetet med att utveckla mödrahälsovården och förlossningsvården, inbegripet eftervården.

Socialstyrelsens uppdrag att ta fram nationella riktlinjer till förlossningsvården utvidgas till att även omfatta stöd för den kliniska verksamheten i mödrahälsovården och förlossningsvården. I detta ingår ett medicinskt basprogram för mödrahälsovårdens arbete under graviditet och ett kunskapsstöd för normalförlossningar. Regeringen bedömer att det samlade kunskapsstödet för verksamheten kan lägga en grund för en mer jämlik och personcentrerad mödrahälsovård och förlossningsvård som tar hänsyn till kvinnors olika förutsättningar och behov.

Regeringen förlänger också deluppdraget att förbereda och stödja implementeringen av nationella riktlinjer för förlossningsvården och kompletterande kunskapsstöd. Uppdraget ska i stället redovisas den 30 december 2023.

Totalt beräknas 11 100 000 kronor för 2023 att avsättas för uppdraget under förutsättning att riksdagen anvisat medel för det aktuella anslaget.

Hälsa
Örebronyheter

Källa Socialdepartementet

You must be logged in to post a comment Login