Forskning och utbildning integreras i verksamheten på ny typ av vårdboenden

By on 14 mars, 2019
Arkivbild.

Länets äldre ska kunna leva det liv de önskar, och begrepp som respekt, självbestämmande, integritet och värdighet ska vara centrala. För att säkra detta inför framtiden, då de äldre blir fler, är det viktigt att utbildning och forskning kan integreras i den dagliga omvårdnaden.

Mot den bakgrunden föreslås att Region Örebro län, tillsammans med Örebro universitet, Örebro kommun och Kumla kommun, nu inrättar två så kallade akademiska vård- och omsorgsboenden.

Vården av de äldre har förändrats i takt med tidens gång. Till exempel har mycket av ansvaret flyttat från sjukhusmiljön till vårdboenden i kommunal regi som får stöd av primärvården. Detta är en utveckling som väntas fortsätta, vilket ökar kraven på en ökad kompetens och aktiv forskning inom så väl medicin som vård och omsorg hos kommuner och regioner.

Naturlig arena för samverkan
För att möta denna utveckling föreslås nu att två akademiska vård- och omsorgsboenden inrättas i länet. Det ena kommer att ligga i Kumla, Akvarellen, medan det andra återfinns i Örebro, Trädgårdarna.

– Ett akademiskt vård- och omsorgsboende omfattar vård och omsorg, forskning, utveckling samt utbildning, där alla delar ingår i uppdraget. Det ger en naturlig arena för samverkan mellan regionen, kommunen och universitetet. Vi skapar förutsättningar för en positiv lärandekultur och ger möjlighet att testa nya pedagogiska metoder och arbetssätt i vardagen, säger Annica Sjöqvist (S), ordförande socialnämnden, Kumla kommun och Gunhild Wallin (C), ordförande vårdboendenämnden, Örebro kommun.

Ökad kvalitet och stimulerat lärande
Förhoppningen är att kvaliteten i verksamheterna på Akvarellen och på Trädgårdarna nu ska öka ytterligare, liksom personalkompetensen. Vidare ska miljön för lärande stimuleras och anknytningen till forskningen förbättras.

– Erfarenheter från andra håll i Sverige visar att det finns stora vinster med att dels underlätta för verksamheten att ta del av forsknings- och utvecklingsprojekt, dels ge möjlighet för personalen att utveckla nya arbetssätt i samverkan med de äldre och deras närstående men också med forskare och studenter, säger Karin Sundin (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Örebro län.

– Fördelarna för universitet är att samverkan kring det akademiska vårdboendet kommer kunna ge mervärde för såväl utbildningarna som forskningen. Här finns möjligheter att utveckla pedagogiska metoder och driva praktiknära forskning, säger Kerstin Nilsson, dekan och professor på Örebro universitet.

Margareta Ehnfors (KD), ordförande i Region Örebro läns forskning- och utbildningsnämnd, framför att målet med de akademiska vårdboendena är att det ska finnas en verksamhetsbaserad aktiv forskning, delaktighet i akademisk utbildning och innovativ kultur på samma sätt som vi utvecklar universitetssjukvårdsenheter inom regionen.

Överenskommelse undertecknad
Överenskommelsen om att driva de båda akademiska vårdboendena kommer under mars månad beredas och beslutas av de inblandade aktörerna. Under förutsättning att alla parter fattar ett positivt beslut gäller överenskommelsen från och med den 1 april 2019 till och med den 30 mars 2022.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login