Idrottshallar tar allt större del av kultur- och fritidsbudgeten i Lindesbergs kommun

Av på 10 maj, 2022
Idrottshallar är den största kostnaden i Kultur- och fritidsenhetens budget 2022 - bland annat på grund av högre hyror för ishallen/curlingshallen i Lindesberg.
Bild: LindeKultur

Den totala budgeten för Kultur- och fritidsenheten i Lindesbergs kommun 2022 är oförändrad jämfört med föregående år – 45 miljoner kronor.

En närmare granskning av budgeten visar dock att kostnaden för idrottshallar (24,6 miljoner kronor) ökar och utgör en allt större andel av kultur- och fritidsbudgeten (55%).

Tillväxtförvaltningen i Lindesbergs kommun – som utför de beslut/uppdrag som Tillväxtnämnden har fattat – ansvarar för tre verksamheter:

  • Kultur- och fritidsenheten med ansvar för bibliotek, kulturarv, allmän kultur, idrottshallar, föreningsbidragoch tuistverksamhet.
    .
  • Vuxenutbildning drivs till största delen på Masugnen i Lindesberg.
    .
  • Arbetsmarknadsenheten hjälper människor utan sysselsättning vidare mot studier och arbete.

Kultur- och fritidsbudgeten i Lindesbergs kommun 2022 jämfört med 2021 där den totala budgeten är 45 miljoner för båda åren.

Kristina Öster – kultur- och fritidschef i Lindesbergs kommun:

”Kostnadsökningen för idrottshallar sker inte på bekostnad av annan verksamhet. Det består i stället av medel som kommer från kommunfullmäktige som kompensation för ökade hyreskostnader”.

Kostnaderna för idrottshallar: 24.645.000 kronor = 55 % av totala budgeten.

Kultur- och fritidsenheten betalar som tidigare hyra för samtliga kommunala idrottshallar i Lindesbergs kommun och andra idrottsanläggningar i Lindesberg som ishallen, curlinghallen, ridskolan och Lindesbergs arena.

”Vår budget för idrottshallarna och andra idrottsanläggningar har ökat eftersom hyran för ishallen/curlinghallen blev betydligt högre än tidigare vilket kultur- och fritidsenheten fått viss kompensation för”, förklarar Kristina Öster: ”Vi har också fått kompensation på 2,81% för de årliga hyreshöjningarna”.

Den totala budgeten för enheten har ökat med 2,81% genom kompensationen för årliga hyreshöjningar.

”Men om man tänker utökad budget för att kunna göra ökad verksamhet är svaret att det går inte eftersom den utökade budgeten helt går till hyreshöjningen – så är det varje år”, förklarar Kristina Öster.

Samtliga hyresintäkter utom 100.000 kr går till föreningslivet i form av aktivitetsbidrag. De 100.000 kr används för att ersätta slitage, skadegörelse med mera.

Kostnaderna för bibliotek: 11.364.000 kronor = 25% av totala budgeten

”Det är ingen nedskärning utan ny fördelning över hela enheten för att få korrekta nyckeltal för respektive verksamheter”, förklarar Kristina Öster: ”Ändrad summa beror på att vi fördelat hyran för biblioteksbyggnaden i Lindesberg på samtliga verksamheter som använder byggnaden. Där ingår nu även turism och fritid.”.

I ”Lägesrapport Tertial 1/2022” till Tillväxtnämnden skriver Kultur- och fritidsenheten bland annat: ”Det finns högre förväntningar på att verksamheten ska kunna leverera mer, men med begränsade resurser och lägre bemanning har inte detta varit möjligt”. Läs mer ur rapporten längre ned på denna sida.

Kostnaderna för föreningsbidrag: 4.086.000 kronor = 9% av totala budgeten

”Budgeten för föreningsbidrag var inte högre 2021. Då kommunstyrelsen beslutade om 2 miljoner till Råsshallen lades de medlen till budgeten av redovisningsmässiga skäl, så nyckeltalen blir korrekta eftersom ishallar hör till kultur- och fritids verksamhetsområde. Medlen var hela tiden öronmärkta för detta specifika ändamål”, förklarar Kristina Öster.

…………….

Lägesrapport för kultur- och fritidsenheten januari-april 2022:

Ur ”Lägesrapport Tertial 1/2022” som redovisas för Tillväxtnämnden 10 maj 2022 >>

Verksamhetsuppföljning

Inom kultur- och fritidsenheten har verksamheterna inte helt ställt om än efter besparingarna med färre medarbetare och till viss del förändrade uppdrag. Pandemin och människors förändrade vanor och behov har också påverkat insatserna under året. Bedömningen är att kultur- och fritidsenheten uppfyller grunduppdraget och de uppdrag som är formulerade i tillväxtnämndens i reglemente. Det finns emellertid högre förväntningar på att verksamheten ska kunna leverera mer, men med begränsade resurser och lägre bemanning har inte detta varit möjligt.

Inom kultur- och fritidsenheten är det en utmaning att kunna bemanna alla biblioteksenheter (huvudbiblioteket, biblioteksfilialerna, biblioteksbussen) eftersom det inte längre finns tillräckligt med personal. Detta påverkar även möjligheten att kunna arbeta mer med uppsökande verksamhet.

Sedan ett flertal år tillbaka finns ett underskott inom biblioteksverksamheten. Detta beror på att budgeten inte räcker till för utökade driftskostnader för exempelvis nya tjänster som Meröppet eller olika inloggningar på publika datorer i och med införandet av GDPR. Underskottet har finansierats inom enheten på olika vis genom att alla vakanser inom biblioteken inte har kunnat rekryteras eftersom det är en utmaning att rekrytera utbildade bibliotekarier. Det här är ett strukturellt problem och ett potentiellt bekymmer i framtiden. På kort sikt fungerar verksamheten, men om den ska kunna utvecklas behöver en förändring ske genom utvecklingsarbete och breddat deltagande.

Inom kultur, fritid och turism handlar det framöver om att ställa om och att förändra tidigare arbetssätt. Omvärlden är osäker och människors konsumtion av aktiviteter, upplevelser och evenemang har förändrats. Stor del av kultur- och fritidsenhetens verksamhet handlar om ett frivilligt val och det är inte helt självklart att de vanor som människor tidigare har haft kommer att hålla i sig. Det gäller även det ideella arbetet med föreningarna. Det finns en oro över huruvida föreningsaktiva människor kommer att komma tillbaka till föreningslivet igen eller ej. Inom fritidsverksamheten pågår ett arbete kring att skapa utrymme för att kunna arbeta med fler delar än enbart föreningar. Exempelvis genom ett automatiserat bokningssystem av föreningslokaler för att kunna frigöra personella resurser. Utifrån revisorernas granskning av föreningsbidrag pågår även ett kvalitetsarbete för att säkerställa bidragshanteringen framöver.

Utvecklingsmål: Skapa förutsättningar och tillgängliggöra kultur- och fritidsaktiviteter för fler barn och unga

För att kunna arbeta med en resursfördelning som når de barn och unga som inte konsumerar våra tjänster och erbjudanden idag, så kommer vi under året att göra en målgruppsanalys för att se vilka barn och unga som vi inte når ut till idag, men som skulle ha ett mervärde av att delta i kultur- och fritidsaktiviteter.

Under året kommer arbete ske med en förändrad bidragshantering att ske samt stöd till civilsamhället ses över för att ekonomiskt bidrag ska kunna nå andra fritidsintressen än enbart de som sysslar med idrott (dit den största bidragssumman går idag).

En del i arbetet handlar om hur vi kan få fler/andra att vara med i det som redan finns och den andra delen handlar om att se över vad vi kan erbjuda de som vill vara med i någonting annat än det som finns idag.

………………………………………………………..

Relaterat material:

Januari 2022:

Kommunal satsning på ishall i Guldsmedshyttan – men biblioteket i Storå måste spara

Lindesbergs kommun satsar på ishallen i Guldsmedshyttan – dels som ny servicepunkt för landsbygdsutveckling, dels genom kommunalt bidrag på två miljoner kronor till nytt tak. Samtidigt har biblioteket i Storå begränsat sina öppettider som en följd av besparingar på en miljon kronor för tillväxtnämnden.

Januari 2022:

Mer pengar till ishall – men mindre till pappersbruksmuseum

Stiftelsen Frövifors Pappersbruksmuseum ansöker om 273.000 kronor i bidrag från Lindesbergs kommun – men enligt förslag till beslut i tillväxtnämnden kommer endast 150.000 kronor att beviljas. På samma sammanträde (tisdag 11 januari) förelås Guldsmedshytte Sportklubb beviljas ytterligare 250.000 kr i investeringsbidrag till nytt tak till Råsshallen.

Januari 2022:

Lindesbergs kommun skärper kontrollen av föreningsbidrag efter granskning

”Utifrån genomförd granskning är vår samlade bedömning att tillväxtnämnden ej säkerställer en tillräcklig intern kontroll gällande hantering av bidrag till föreningar”, summerar konsultföretaget PwC sin granskning. Utifrån granskningens iakttagelser och bedömningar skärper tillväxtnämnden nu kontrollen.

Mars 2021:

”Många utmaningar för kultur- och fritidsenheten – men problem kan lösas genom samverkan”

Kultur- och fritidsenheten i Lindesbergs kommun står inför många utmaningar – bland annat att utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter är för svagt, enligt Tillväxtförvaltningens riskbedömning. En möjlighet att lösa problem, enligt kommunens nya styrmodell, är att samarbete med andra verksamheter (exempelvis föreningar) genom tillfälliga samverkansarenor.

Mars 2021:

Svar på frågor om bibliotekens öppettider i Lindesbergs kommun

Öppettiderna på biblioteken i Lindesbergs kommun har minskat på grund av besparingar. Med anledning av detta svarar kultur- och fritidschef Kristina Öster och ordföranden i Tillväxtnämnden Magnus Storm (C) på frågor om bakgrund och utvecklingstankar kring kommunens biblioteksverksamhet.

Januari 2021:

Kultur har blivit Kultur & Fritid i nya Tillväxtförvaltningen i Lindesberg

Tillväxtutskottet har blivit Tillväxtnämnd i Lindesbergs kommun. Därmed har också Tillväxtförvaltningen fått ny organisation där Kulturenheten blivit Kultur- och fritidsenheten med ansvar för bibliotek, kulturarv som innefattar både musei- och arkivverksamhet samt allmänkultur (som tidigare) men nu också för fritid och föreningar, konsumentrådgivning/medborgarservice och turism.

Mars 2020:

Så ska Tillväxtförvaltningen i Lindesberg spara fem miljoner i år

Tillväxtförvaltningen i Lindesbergs kommun ska spara fem miljoner kronor under 2020 – bland genom att ta bort två tjänster på biblioteket, minska föreningsbidragen och minska marknadsföringsbidrag till föreningar. Vad detta kan få för konsekvenser redovisas i konsekvensbeskrivningar för respektive besparing.

Ekonomi | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in