Inkomstskillnaderna ökar i Sverige

By on 25 januari, 2023
Arkivbild

Efter några år med en förhållandevis svag utveckling ökade hushållens ekonomiska standard mer än på flera år under 2021, visar ny statistik från SCB. Samtidigt ökade inkomstskillnaderna, som nu är större än på flera decennier.

Hushållens ekonomiska standard beräknas utifrån deras totala disponibla inkomst och har ökat varje år sedan mitten av 1990-talet.

– Med hänsyn tagen till inflation steg medianvärdet för den ekonomiska standarden med 2,7 procent under 2021 jämfört med 2020. Det är den högsta ökningen mellan två år sedan 2015, säger Johan Lindberg, utredare på SCB.

Ökningen under 2021 beror främst på att löneinkomsterna steg mer än närmast föregående år samtidigt som arbetsmarknadsstödet låg kvar på samma nivå efter en kraftig ökning 2020.

Stora skillnader

Men inkomstutvecklingen skiljer sig mellan olika grupper.

– Den tiondel av befolkningen som har högst inkomster fick se sina inkomster öka betydligt mer än den övriga befolkningen under 2021.

Den tiondelen hade drygt 28 procent av befolkningens totala disponibla inkomster. Samtidigt hade den halva av befolkningen som tjänade minst knappt 29 procent av inkomsterna.

Mätt med gini-koefficienten (se faktaruta för förklaring) ökade inkomstskillnaderna kraftigt 2021 och landade på 0,333, vilket är den högsta nivån sedan mätningarna startade år 1975.

– Det betyder att inkomsterna i Sverige inte varit så här ojämnt fördelade sedan åtminstone 1975, säger Johan Lindberg.

Sverige
Örebronyheter

Källa SCB
Fakta: Om statistiken
För att jämföra ekonomisk standard mellan olika typer av hushåll används en metod som sätter hushållets totala disponibla inkomst i relation till hushållets sammansättning av vuxna och barn.
Disponibel inkomst avser summan av samtliga hushållsmedlemmars alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar (exempelvis återbetalt studielån).
För att redovisa ojämnheten i inkomstfördelningen används gini-koefficienten. Koefficienten kan anta ett värde mellan 0 och 1. Ju högre värdet är desto ojämnare är inkomsterna fördelade.

You must be logged in to post a comment Login