Kartlägga konsekvenser för elsystemet

By on 18 februari, 2023
Arkivbild

Svenska kraftnät uppdras kartlägga konsekvenser för elsystemet som omprövning av vattenkraften kan medföra, regeringen fattade den 12 januari i år beslut om att pausa omprövningen av vattenkraftverkens miljötillstånd under 12 månader.

Innan omprövningen fortsätter ger regeringen nu Svenska kraftnät i uppdrag att tillsammans med Energimyndigheten och Havs- och vattenmyndigheten kartlägga de konsekvenser för elsystemet som omprövning av vattenkraften kan medföra.

– Vattenkraften har en viktig roll i det svenska elsystemet. Sverige måste värna landets fossilfria vattenkraft, som utöver elproduktion har förmåga att leverera även andra viktiga egenskaper så som bidrag till kraftsystemstabilitet och elberedskapsförmågor, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Med dagens regeringsbeslut ges Svenska kraftnät i uppdrag att tillsammans med Statens energimyndighet och Havs- och vattenmyndigheten kartlägga vilka konsekvenser prövningen för moderna miljövillkor för vattenkraften kan få för elsystemet och för en trygg elförsörjning.

Utifrån denna kartläggning ska Svenska kraftnät bland annat identifiera och beskriva vilken negativ påverkan på vattenkraftens förmågor som är acceptabel ur ett elsystemperspektiv för att upprätthålla en trygg elförsörjning inom Sverige, se över det nationella riktvärdet på 1,5 TWh och föreslå hur ett riktvärde eller kompletterande värden kan utgå från för elsystemet nödvändiga förmågor.

Svenska kraftnät ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet) senast den 29 september 2023.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Klimat- och näringslivsdepartementet

You must be logged in to post a comment Login