Kommuninvests gröna obligationer bidrar till att minska CO2-utsläppen

Av på 25 mars, 2021

Kommuninvest publicerar idag sin årliga Green Bonds Impact Report, December 2020. Rapporten visar att CO2-effekterna är starka. De 416 gröna investeringsprojekt som finansierats av Kommuninvests gröna obligationer bidrar sammantaget till ca 643 000 ton i undvikta eller reducerade CO2-utsläpp. Det motsvarar utsläppen från ca 413 000 bilar.[1]

Den gröna utlåningen fortsatte att växa i snabb takt. Vid slutet av 2020 hade Kommuninvest byggt upp en låneportfölj med 416 berättigade gröna investeringsprojekt. Totalt hade 51,9 miljarder kr betalats ut i Gröna lån. Den gröna andelen i den totala låneportföljen hade stigit till 11,7 procent.[2]

Effektrapporteringen täcker in alla kommunala och regionala investeringsprojekt som finansieras med Gröna lån inom ramverket för gröna obligationer. Med rapporten följer en Excel-fil där samtliga projekt kan granskas i detalj. Rapporteringen sker i enlighet med riktlinjer fastställda inom det nordiska samarbete som Kommuninvest initierat och som resulterat i Nordic Public Sector Issuers: Position Paper on Green Bonds Impact Reporting.

– Dynamiken i den gröna finansieringen är stark. Trots coronapandemin har volymerna fortsatt att växa. Jag är imponerad av det starka hållbarhetsarbete som drivs av svenska kommuner och regioner. Kvaliteten i de gröna investeringsprojekten är genomgående mycket god och det finns ett flertal positiva exempel på hög innovationshöjd, säger Tomas Werngren, vd på Kommuninvest.

Rapportens huvudpunkter
Per 31 december 2020, med siffror för 2019 inom parentes

  • Den förväntade utsläppsminskningen beräknas till 642 875 (610 596) ton CO2, varav 604 532 (572 901) ton CO2 anses vara undvikta utsläpp och 38 343 (37 695) ton CO2 reducerade utsläpp. Undvikta utsläpp avser ett alternativt referensscenario. Reducerade utsläpp avser en direkt eller absolut minskning i löpande drift.
  • De största bidragen till utsläppsminskningen kommer från projekt inom förnybar energi, energieffektivitet och hållbara transporter
  • Det finns 416 (329) godkända gröna investeringsprojekt, 51,9 (40,3) miljarder kr i utbetalda Gröna lån samt 73,0 (61,8) miljarder kr i beviljade Gröna lån
  • Sex gröna obligationer var utestående, i USD och SEK, med ett totalt värde på 43,6 (36,6) miljarder kr
  • Den totala årliga förnybara energiproduktionen från finansierade projekt uppskattas till 3,1 (2,9) TWh. Energibesparingar från energieffektiviseringsprojekt uppgår till 111,5 (110,8) GWh och från gröna byggnader till 49,4 (40,5) GWh.
  • Andelen Gröna lån i den totala låneportföljen var 11,7 (9,9) procent. Andelen gröna obligationer i den totala upplåningen var 8,9 (8,1) procent.

[1] Beräkningen är baserad på en körsträcka på 1 200 mil per år samt på det prognostiserade viktade medelvärdet för 2020 enligt Trafikverkets ”Handbok för vägtrafikens luftföroreningar” (2019).
[2] Data om antal projekt, utbetald lånevolym och grön låneandel skiljer sig från informationen i årsredovisningen. Det beror på att ett antal projekt under återrapporteringsperioden januari-februari 2021 befunnits inte längre uppfylla ramverkskraven samt fall där finansieringen avser samma fysiska investeringsprojekt.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Kommuninvest

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in