Kritik, kriminalitet och hot mot svensk djurproduktion – företagarnas perspektiv

Av på 27 juni, 2020
Svensk djurproduktion är utsatt för kritik, kriminalitet och hot. I en stor enkätundersökning tillfrågas nästan 10 000 djurägare om sina erfarenheter. Foto: Marianne Persson

I stor enkätundersökning tillfrågas under sommaren närmare 10 000 djurägare om sina erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion.

Forskare från SLU och KTH ställer tillsammans med LRF bland annat frågor om vilka händelser som företagarna utsatts för, om brottsförebyggande och polisiära åtgärder, om inspektion av myndigheter samt om vilket stöd företagarna fått från polis och samhälle.

Andra frågor rör konsekvenser på individnivå, till exempel oro för hur familj och närstående påverkas men även oro och känslor som rör djuraktivism och samhällsdebatten.

– Vi hoppas på stort gensvar på enkäten. Det är angeläget att kartlägga området, både för företagarnas verksamhet och på ett personlig plan. Med större kunskap ökar möjligheterna att skapa tryggare förutsättningar att driva en hållbar djurproduktion, säger Peter Lundqvist, professor i arbetsvetenskap på institutionen för arbetsvetenskap, ekonomi och miljöpsykologi vid SLU Alnarp och ansvarig för studien.

Syftet med studien är att undersöka djurägande företagares erfarenheter av hot, brott och kritik mot djurproduktion i Sverige och bedöma konsekvenserna för individer och verksamheter, hälsa, sociala och ekonomiska förhållanden.

Målsättningen är att ge ökade kunskaper och insikter i dessa frågor och i en kommande handlingsplan peka på vilka möjliga och nödvändiga åtgärder som behövs för att skapa tryggare förutsättningar för Sveriges lantbrukare och andra företagare att bedriva en hållbar djurproduktion.

Studien är den första av större omfattning inom området och genomförs av Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Alnarp, i samarbete med KTH, Stockholm samt Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

Huvudfinansiär är Stiftelsen Lantbruksforskning, SLF. SLO-fonden samt SLU bidrar också med medel till studien.

Forskningsprojektet har en referensgrupp med följande organisationer representerade: LRF Mjölk, Sveriges Grisföretagare, LRF Kött, Svenska Ägg, Svensk Fågel, Svenska Fåravelsförbundet, Lammproducenterna, Svensk Mink, Matfiskodlarna, Sveriges Kaninproducenter samt några enskilda företagare inom djurproduktionen. Vidare ingår Brottsförebyggande rådet, BRÅ, samt representanter för LRF i referensgruppen.

Regionalt
Örebronyheter

Källa SLU

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in