Kulturskolan Garnalia får utvecklingsbidrag från Kulturrådet

By on 18 maj, 2022
Arkivbild

Kulturrådet har fördelat 195 miljoner kronor till 266 kommuner för att stärka utvecklingen i landets musik- och kulturskolor – däribland 637.400 kronor till Kulturskolan Garnalia i Lindesberg till tre utvecklingsprojekt för att nå nya målgrupper och socioekonomiskt svaga elever: Art Camp, Kultur på särskolor och Dans för hälsa.

Kulturskolan Garnalia i Lindesberg sökte 980.000 kronor och får 637.400 kronor till tre utvecklingsprojekt – 1) En vidareutveckling av Art Camp som blir tillgänglig på fler orter i kommunen; 2) En vidareutveckling av särskilda insatser för barn och unga med funktionsnedsättning; 3) En vidareutveckling av dansprojektet Dans för hälsa för att nå fler grupper.

….

Projekt 1: Art Camp

Kulturskolan vill fortsätta utveckla Art Camp – en avgiftsfri och öppen verksamhet där man erbjuds att upptäcka och utforska konstnärliga uttryck inom dans, musik, drama och bildskapande. Höstterminen 2021 startade ett nytt projekt inom Art Camp ”Projekt musikvideo”. Pedagoger från kulturskolan arbetar tillsammans med eleverna från idé till färdig film. Projektet kan utvecklas till att nå flera grupper och fler områden i kommunen som Frövi, Fellingsbro, Vedevåg och Guldsmedshyttan.

”Många ungdomar har ett brett intresse av kultur och konstskapande, men i avsaknad av kreativa miljöer, kunskap om och tillgång till de digitala verktyg och den utrustning som krävs har de inte möjlighet att på egen hand utveckla sitt intresse. Vi ser en möjlighet och ett behov att utveckla kulturskolans verksamhet så att den passar fler elever. Projektet är även en mötesplats för de elever som vill fördjupa sina kunskaper. Elever boende i kommunens ytterområden kan på grund av bristande kommunikationer inte ta del av kulturskolans verksamhet i den centrala delen av kommunen varför det finns ett behov av att i stället erbjuda den i elevernas närmiljö. Vilket även bekräftas i samtal med elever och personal på de fritidsgårdar vi erbjuder verksamheten”. skriver Kulturskolan Garnalia i ansökan till Kulturrådet.

….

Projekt 2: Kultur på särskolor

Kulturskolan vill utveckla den verksamhet som bedrivs på särskolorna samt skapa bättre former för barn med funktionsvariation att vara en del av kulturskolans frivilligdel. Inom ramen för satsningen har kulturskolan startat tre grupper dagtid på särskolorna varav en för elever på tidig nivå. Kulturskolan vill utveckla formerna för undervisningen kvällstid. Förutom elever från särskolan så önskar kulturskolan i högre grad anpassa verksamhet för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Målsättningen är former som passar barn och ungdomar som kan vara väldigt olika samt former som integrerar alla kulturskolans elever i ett gemensamt kulturutövande.

”Utbudet av aktiviteter för denna målgrupp är generellt sett begränsad. En del barn med funktionsnedsättning har behov av en verksamhet som är specialanpassad. Gruppen har olika typer av funktionsvariationer och det finns ett behov av att erbjuda olika konstnärliga uttryck som ger dem nya verktyg att uttrycka sig och kommunicera med. Verksamhet för elever på tidig utvecklingsnivå ställer extra stora krav på metodik samt samarbete med särskolan. Inom gruppen särskoleelever finns en önskan om kulturaktiviteter på fritiden vilket kulturskolan behöver möta. Vi ser behov av att anpassa verksamheten för att nå och passa elever med NPF”, skriver Kulturskolan Garnalia i ansökan till Kulturrådet.

….

Projekt 3: Dans för hälsa

Kulturskolan vill utveckla Dans för hälsa – ett dansprojekt för att motverka och minska stressrelaterad psykisk ohälsa. Målgruppen är flickor i högstadie- och gymnasieålder. Projektet är ett samarbete med elevhälsan på kommunens högstadieskolor och på gymnasiet. Kulturskolan önskar skapa fler forum för flickor att tryggt kunna utforska rörelser och uttrycka känslor utan prestationskrav

”Psykisk ohälsa bland unga är ett växande problem. Situationen i Lindesberg liknar den i övriga delar av landet. Det finns ett behov av att stötta och hjälpa dessa ungdomar. Forskning inom området visar att kravlös dansträning under en regelbunden period har en positiv effekt på den psykiska hälsan. Elevhälsan har efterfrågat denna typ av verksamhet i vår kommun eftersom man känner till liknande verksamhet som finns i Örebro. Vår ordinarie dansverksamhet är ofta prestationsinriktad då eleverna erbjuds att medverka i uppvisningar och större gemensamma projekt i kulturskolan. Den nya verksamheten är specialanpassad för att nå en ny elevgrupp med främsta syfte att stärka och bidra till ett bättre psykiskt mående hos dessa individer. En verksamhet där prestation inte är i fokus. Vissa elever ur målgruppen har inte tidigare deltagit i kulturverksamhet. Dansen blir för dessa elever en ingång i att själva delta i kulturutövande”, skriver Kulturskolan Garnalia i ansökan till Kulturrådet.

Ekonomi | Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login