Kunskapen om adhd och läkemedel ska ökas

By on 26 maj, 2024
Arkivbild

Regeringen ger Läkemedelsverket i uppdrag att, i samverkan med flera andra myndigheter, öka kunskapen hos berörda aktörer om adhd och om användningen av adhd-läkemedel i Sverige.

Målet är att främja en jämlik, säker och ändamålsenlig vård.

Adhd är ett av de vanligaste psykiatriska tillstånden bland barn och unga i Sverige. Socialstyrelsen uppskattar att 10,5 procent av pojkarna och sex procent av flickorna hade adhd-diagnos 2022. Enligt myndighetens prognos väntas andelen med diagnos öka till 15 procent för pojkar respektive 11 procent för flickor innan utvecklingen planar ut.

– Den ökning av diagnosticering och uttag av adhd-läkemedel som har skett och ser ut att fortsätta visar på behovet av ökad kunskap inom adhd-området. Sedan den förra behandlingsrekommendationen kom 2016 har det tillkommit nya läkemedel, ny forskning och utvidgade indikatorer. Det är dags att göra en ny översyn, så att fler får rätt hjälp i rätt tid, säger socialminister Jakob Forssmed.  

I uppdraget till Läkemedelsverket ingår att se över om fler läkare ska kunna skriva ut adhd-läkemedel. I dag måste all förskrivning inklusive förnyelse av recept ske inom specialistvården.

– Ökningen av adhd-medicinering har tydligt bidragit till att barn- och ungdomspsykiatrin har svårt att klara sitt uppdrag. Vi ger därför myndigheten i uppdrag att analysera konsekvenserna av utökad förskrivningsrätt av adhd-medicin, säger socialminister Jakob Forssmed.

Uppdraget innefattar flera åtgärder:

  • Kartläggningar: Läkemedelsverket kommer att utföra kartläggningar för att öka kunskapen om adhd, inklusive förekomst, förskrivning och läkemedelsanvändning.
  • Validering av diagnos: Genom journalgranskning ska Läkemedelsverket skapa förutsättningar för att validera adhd-diagnosen enligt kunskapsbaserade kriterier.
  • Analyser och prognoser: Läkemedelsverket kommer att utveckla analyser och prognoser för att bättre förstå trender och behov inom adhd-området.
  • Uppdatering av behandlingsrekommendationer: Nuvarande behandlingsrekommendation för adhd-läkemedel för barn, unga och vuxna kommer att ses över och uppdateras.
  • Utredning av utökad förskrivningsrätt: Konsekvenserna av en utökad förskrivningsrätt för adhd-läkemedel kommer att utredas.

Läkemedelsverket ska arbeta i nära samverkan med berörda myndigheter och andra aktörer.

Läkemedelsverket får detta uppdrag inom ramen för regeringens arbete med psykisk hälsa och suicidprevention samt för att skapa förutsättningar för att uppnå målsättningarna i den nationella strategin för arbetet inom läkemedelsområdet 2024–2026 (S2024/00190).

Hälsa
Örebronyheter

Källa: Socialdepartementet

You must be logged in to post a comment Login