Länet | Gott bemötande vid länets akutmottagningar

Av på 14 april, 2015

Personalen vid länets tre akutmottagningar bemöter besökande patienter på ett bra sätt. Det visar den Nationella Patientenkät som genomfördes i höstas. Enkäten visar också att patienterna inom Region Örebro län upplever kvaliteten vid akutmottagningarna som något högre än genomsnittet för riket.

Gott bemötande – över rikets medelvärde
Det område där länets akutmottagningar får högst betyg är bemötandet. Patienterna upplever att de möts med respekt och hänsyn i större utsträckning än vad som gäller för Sverige som helhet. Även viljan att rekommendera akutmottagningarna, och förtroendet som patienterna känner för den eller de läkare de träffar, får ett högt betyg.När det gäller tillgängligheten, det vill säga väntetiden, och hur nöjda patienterna är med helhetsintrycket vid besöket är betyget något sämre även om det är bättre än för rikets genomsnitt. Äldre personer som besökt en akutmottagning känner sig tryggare och mer omhändertagna än yngre personer. Mest positiva är de allra äldsta, 75 år och äldre. Så är det i hela landet.

”Viktig förutsättning för god vård”

För patienter som är i behov av akut vård är gott bemötande och omhändertagande en viktig förutsättning för god vård, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Därför är det glädjande att både förlossningsvården, som redovisades nyligen, och vården på akutmottagningarna får goda betyg av patienterna. Att äldre i högre grad än yngre känner sig tryggare med omhändertagandet är ett intressant resultat. Möjligen kan det också stå för att äldre generellt oftast är mer nöjda med vården än yngre.

Vi förbättrar och förstärker vården på akutmottagningarna ytterligare. Vid USÖ har vi en ny barnakut, och i samband med byggandet av H-huset planeras också en helt ny akutmottagning. Vid akutmottagningarna i Karlskoga och Lindesberg har det gjorts moderniseringar. På USÖ har vi också påbörjat arbetet med att bygga upp en organisation med särskilda akutläkare för att kunna ge en ännu bättre vård.

Universitetssjukhuset Örebro
Som ansvarig för akutmottagningen på USÖ är jag både glad och stolt över att det finns ett stort förtroende för oss och att patienterna upplever att de blir väl bemötta, säger verksamhetschef Ewa-Lena Sjöberg. Vi tar naturligtvis också till oss av patienternas synpunkter på förbättringar vad gäller väntetiden, där ett led i att långsiktigt förbättra logistik och korta vistelsetider är att införa akutläkare och fortsatt satsa på att utveckla våra specialistsjuksköterskor.

Lindesbergs lasarett
Det är både uppmuntrande och värdefullt att våra patienter ger så positiva omdömen om vår akutmottagning eftersom vi arbetar med både tillgänglighets- och bemötandefrågor, säger Per-Olof Larsson, områdeschef vid Lindesbergs lasarett. Vi har markant förbättrat tillgängligheten och minskat den totala vistelsetiden för patienterna på akutmottagningen och också väntetiden till första läkarkontakt, vilket patienterna uppskattar. Det är också glädjande att patienterna är så nöjda med bemötandet. Det sporrar oss att fortsätta förbättringsarbetet.

Karlskoga lasarett
Det är mycket glädjande att patienterna ger ett så högt omdöme till personalen på akutmottagningen avseende bemötande, säger Lena Adolfsson, områdeschef vid Karlskoga lasarett. Trycket på akutmottagningen har under de senaste åren hela tiden ökat, varför vi måste finna nya arbetssätt för att kunna förkorta väntetiderna. Den nya närsjukvårdsorganisationen ger oss möjligheter att ta oss an detta arbete på ett intensifierat sätt.

Delaktigheten har ökat
Skillnaderna jämfört med den förra Nationella Patientenkäten som genomfördes år 2012 är små. Känslan av att som patient få vara delaktig i de beslut som fattas i samband med omvårdnaden har ökat något under de två år som gått. Förtroendet som patienterna känner är fortsatt stort även om det minskat något sedan den förra enkäten, och det ligger nu på samma nivå som genomsnittet för Sverige.

Små skillnader i länet
Skillnaderna i den upplevda kvaliteten är små mellan länets sjukhus. Patienterna vid Karlskoga och Lindesberg ger dock ett något högre betyg än vad patienterna vid Universitetssjukhuset Örebro gör.

Fakta: Nationell Patientenkät 2014, akutmottagningarna
Drygt 1 000 patienter valde att svara på enkäten som skickades ut till dem som besökte akutmottagningarna vid Universitetssjukhuset Örebro, Karlskoga lasarett eller Lindesbergs lasarett hösten 2014. Enkätsvaren har sammanfattats i åtta indikatorer som tillsammans ger en bild av den upplevda kvaliteteten. De åtta indikatorerna är bemötande, delaktighet, information, tillgänglighet, förtroende, upplevd nytta, helhetsintryck samt viljan att rekommendera.

Den patientupplevda kvaliteteten, PUK, är ett värde mellan 0-100 där 100 är bäst. De åtta indikatorerna används för att göra jämförelser mellan olika år, och mellan olika landsting/regioner.

Indikatorn bemötande för länets akutmottagningar är 89 (riksgenomsnittet: 89), viljan att rekommendera mottagningarna är 86 (riksgenomsnittet: 84) och förtroende är 85 (riksgenomsnittet: 85).

Lägst betyg får indikatorerna helhetsintrycket, 71 (riksgenomsnittet: 69), och tillgänglighet, 71 (riksgenomsnittet: 67).

Hälsa | Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in