Lindesberg får bidrag för att öka utbud och tillgänglighet till folkbibliotek

Av på 21 juni, 2021

Kulturrådet har fördelat totalt drygt 148 miljoner kronor för att utöka utbud och tillgänglighet till folkbibliotek i hela landet – varav Lindesbergs kommun har fått 350.000 kronor till två projekt: ”Hagaberg läser” och  ”Läsinspirerande barn- och ungdomsavdelning”. Årets fördelning av Stärkta bibliotek-bidraget är den första inom det nya treåriga regeringsuppdraget.

Det beviljade beloppet vid årets fördelning av bidraget Stärkta bibliotek i hela landet är drygt 148 miljoner kronor. Det har kommit in 258 ansökningar varav 16 är i partnerskap. 242 kommuner har sökt. Totalt ansökt belopp uppgår till drygt 243 miljoner kronor.

Årets fördelning är den första inom det nya treåriga regeringsuppdraget. Satsningen fortsätter med 150 miljoner kronor 2021 och 75 miljoner årligen 2022 och 2023.

Bidrag till två projekt i Lindesberg

”För Lindesbergs kommun finns två stora utmaningar – kommunens geografiska omfattning och behovet av att höja utbildningsnivån. Detta leder till att prioriteringarna i biblioteksplanen handlar om tillgängligheten, läsfrämjande arbete och integration med interkulturellt förhållningssätt. För att nå framgång i dessa prioriteringsområden har arbetet kring två projekt påbörjats”, skriver Lindesbergs kommun i sin ansökan.

Hagaberg läser: Hagaberg är ett område i Lindesberg där många nyanlända är bosatta. Varken barn eller mammor rör sig utanför området. För att minska försvårad integrationsprocess, dålig språkutveckling och dålig skolresultat bland småbarnsfamiljer kommer biblioteket att hyra en lokal på Hagaberg och jobba läsfrämjande med dem i en miljö de känner sig trygga i.

Projektet har koppling till satsningen ”Hagaberg – framtidens stadsdel i Lindesberg”, om hur man genom bostadsbyggande, stadsdelsutveckling och stark samverkan – mellan kommunala fastighetsbolaget FALAB/LIBO och kommunens övriga förvaltningar och bolag – men också med de boende kan skapa mer jämställda och trygga områden i Lindesberg. Syftet är att skapa en hållbar stadsdel och en boendemiljö som passar för alla i livets olika faser.

Läsinspirerande barn- och ungdomsavdelning: Tillsammans med barnen kommer Lindesbergs stadsbibliotek att förändra barn- och ungdomsavdelningen. Genom att skapa en attraktiv, inspirerande, läs- och bildningsfrämjande miljö är syftet att öka intresse och tillgänglighet till biblioteket för både barn och föräldrar.

”Vi involverar barnen i förändringsprocessen genom att ta reda på deras förväntningar, behov och önskningar rörande bibliotekslokal. Utifrån deras svar kommer ett attraktiv, inspirerande, läs- och bildningsfrämjade miljö för våra unga biblioteksbesökare skapas. Detta kommer resultera i ökat delaktighet, intresse och tillgänglighet till biblioteket för både barn och deras föräldrar”, skriver Lindesbergs kommun i ansökan.

  • Lindesbergs kommun sökte 495.000 kr i bidrag från Kulturrådet – beviljades 350.000 kr
  • Beviljat bidrag från Region Örebro län: 30.000 kr
  • Egen insats från Lindesbergs kommun: 100.000 kr

Stärkta bibliotek, fördelning 2021: Örebro län:

Sju tendenser bland årets ansökningar

  • Prioriterade grupper: Biblioteken gör i högre grad insatser för att nå sina enligt bibliotekslagen prioriterade målgrupper: Barn och unga, personer med funktionsnedsättning, de nationella minoriteterna och personer med annat modersmål än svenska.
  • Uppsökande verksamhet: Biblioteken vill nå fler i sin kommun genom popup- och mobila insatser.
  • Tillgänglighetssatsningar: Många bibliotek vill göra insatser med och för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Även kunskapshöjande insatser för personal nämns.
  • Pandemin: Det uttrycks en oro över att ha tappat barn och ungdomar som besökare under det gångna året. Biblioteken vill vidareutveckla sina digitala verksamheter.
  • Satsningar på barn och unga: Ett flertal bibliotek kommer att arbeta med Barnkonventionen, barnrätt i praktiken. Dessutom syns ett utvecklat samarbete med fritidsgårdar.
  • Fokus på nationella minoriteter: Det syns en liten ökning av ansökningar som rör nationella minoriteter, framför allt insatser för och med samer.
  • Biblioteksrummet: Många söker för olika insatser biblioteksrummet. Ombyggnation, renovering, ökad tillgänglighet samt förberedande för meröppna bibliotek.

Inspirerande exempel: Stärkta bibliotek

Kultur | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in