Lokalt – Beslut i Kommunstyrelsen

Av på 12 oktober, 2016

På Kommunstyrelsens möte 11 oktober behandlades bland annat delårsrapport med prognos 2 för 2016 samt Övergripande strategier och budget 2017.

Protokollet är ännu inte justerat. Hela ärendelistan hittar du här>>

Delårsrapport med prognos 2 2016 Örebro kommun
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att godkänna delårsrapport med prognos 2 för 2016. Samtliga nämnder som redovisar prognostiserat underskott för år 2016 ska genomföra åtgärder för att klara att bedriva verksamheten inom beslutade budgetramar. Av årets resultat enligt prognos 2 markeras 120 miljoner kronor inom det egna kapitalet för investering i satsningar som möjliggör omställning till högre effektivitet i tjänsteutbud och arbetsprocesser. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

Övergripande strategier och budget 2017 med plan för 2018‑2019
Kommunstyrelsen beslutar bland annat att skattesatsen för allmän kommunalskatt år 2016 fastställs till 21,35 kronor per skattekrona samt att fastställa Övergripande strategier och budget 2017 med flerårsplan 2018‑2019 “En växande kommun med nya möjligheter”. Dessa beslutspunkter och ett antal andra ska vidare till Kommunfullmäktige för beslut.

Vård- och omsorgsnämnd västers, Vård- och omsorgsnämnd östers samt Programnämnd social välfärds ekonomiska utveckling
Kommunstyrelsen beslutar godkänna de berörda nämndernas redovisning och bedömer att deras arbete med kortsiktiga åtgärder och mer långsiktiga utvecklingsuppdrag har goda förutsättningar att leda till en långsiktigt stabil ekonomi, en ekonomi i balans för berörda verksamheter, för år 2017.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in