Lokalt | Beslut i Kommunstyrelsen

By on 23 september, 2015

På Kommunstyrelsens möte 22 september behandlades frågor som nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem samt Strategi för ett jämställt Örebro. Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt sammanträdde samma dag och behandlade bland annat partnerskap för barnens rättigheter och medel till Föreningarnas hus.

Här presenteras ett urval av de beslut som togs av Kommunstyrelsen och dess utskott. Protokollen är ännu inte justerade. Hela ärendelistorna hittar du här.

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa inom förskola och fritidshem
Kommunstyrelsen beslutar att följa de av Skolverket föreslagna högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa inom förskola och fritidshem från och med 1 januari 2015. Ärendet ska vidare till Kommunfullmäktige den 30 september.

Förordningen om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskola och fritidshem har ändrats och ändringen innebär att inkomsttaket indexregleras.

Svar på remiss om förslag om gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
Arbetsmarknadsdepartementet har gett Örebro kommun möjlighet att komma med synpunkter på promemorian ”Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända”. Förslaget innebär att det genom lagstiftning införs en möjlighet att anvisa flyktingar till en viss kommun, och att kommunerna då måste ta emot de flyktingar det gäller.

Principiellt anser Örebro kommun att flyktingmottagandet och fördelningen mellan kommunerna ska ske utan tvingande lagstiftning. Med anledning av den internationella utvecklingen och det ökade antalet asylsökande till Europa och Sverige och den stora skillnaden mellan behov av mottagningsplatser och den faktiska tillgången, är den lagstiftning som regeringen nu föreslår både logisk och nödvändig. Att tillfälligt frångå det kommunala självstyret är acceptabelt i avvaktan på en större översyn av mottagandet av nyanlända.

Örebro kommun anser att ersättningssystemet generellt, och särskilt schablonersättningarna i flyktingmottagandet, omedelbart bör ses över och förstärkas så att en högre total kostnadstäckning för kommunerna säkerställs. Det är också i överensstämmelse med de förändringar som regeringen aviserat i budgetpropositionen 2016. Det prestationsbaserade systemet med extra stimulansersättning (5 000–15 000 kronor) till vissa kommuner med högt mottagande bör omprövas, eftersom det innebär ett felaktigt signalsystem framförallt för stora kommuner med högt mottagande.

Strategi för ett jämställt Örebro
Kommunstyrelsen beslutar anta Strategi för ett jämställt Örebro 2016–2025 och anslår 500 000 kronor per år för Kommunledningskontorets jämställdhetsstrategiska arbete under den tiden.

Örebro kommun har ställt sig bakom principen om att jämställdhet är en grundläggande rättighet och att jämställdhetsintegrering av kommunens verksamheter är nödvändig för att främja jämställdhet. Jämställdhetsperspektivet ska finnas i det dagliga arbetet, i kommunkoncernens ordinarie lednings- och styrningssystem, från förslag till genomförande och uppföljning.

Partnerskap 2016–2019 för barnets rättigheter i praktiken
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar att Örebro kommun deltar i Partnerskapet för barnets rättigheter under perioden 2016–2019.

Arbetet med barnkonventionens tillämpning i Örebro kommun påbörjades för många år sedan. Örebro var då en av de första kommunerna som arbetade aktivt med barnkonventionen och var initiativtagare till ”Partnerskap för barnkonventionens genomförande” med start år 2004.

Finansiering för utveckling av Föreningarnas hus 2016
Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt beslutar bevilja Örebro Föreningsråds ansökan om utvecklings- och verksamhetsbidrag, med motsvarande 2,2 miljoner kronor för 2016. Finansiering sker genom budgeterade medel för stöd till civila samhället 2016.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login