Lokalt | Budget för Region Örebro län 2016: Fortsatt satsning på en jämlik och jämställd välfärd

Av på 28 oktober, 2015

Regionstyrelsen har i dag tagit beslut om verksamhetsplan och budget för 2016 för Region Örebro län. Bakom beslutet står Socialdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Vänsterpartiet. Budgeten fastställs slutgiltigt av regionfullmäktige den 16-17 november.

– Vi fortsätter att utveckla en jämlik och jämställd välfärd som är solidariskt finansierad och som fördelas efter behov, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande.

Hela länet ska växa och leva
– En jämlik och jämställd välfärd i regionen förutsätter att hela länet växer och lever. Regionen står inför flera utmaningar de kommande åren, och det är viktigt att vi har ett livskraftigt näringsliv och människor i länet som arbetar och betalar skatt. Region Örebro län har också som uppdrag att bidra till och skapa förutsättningar för ett starkt hållbart näringsliv och hög sysselsättning.

Samlat ansvar för effektivare styrning av hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvården är vår största verksamhet, och utvecklingen innebär att allt mer går att göra för att hjälpa allt fler, framhåller Marie-Louise Forsberg-Fransson. Vårdens ökande kostnader är en stor utmaning, och för att få en effektivare styrning gör vi förändringar i den politiska organisationen. Genom ett samlat ansvar för ekonomi, personal och kompetensförsörjning står vi bättre rustade att klara framtida behov och utmaningar. Samtidigt förstärker vi hälso- och sjukvården under 2016 med ytterligare medel utöver full uppräkning för ökade löner och priser, för att på detta sätt öka vårdverksamhetens möjligheter att nå nollresultat till december 2016.

Fokus på en hållbar ekonomi
– Region Örebro läns budget omsluter 10,2 miljarder kronor brutto, och det är grundläggande att skattepengarna används effektivt och ansvarsfullt. Genom att ha en ekonomi i balans kan vi investera i nödvändiga framtidssatsningar, som ska garantera en vård med hög kvalitet även fortsättningsvis. Vi gör också fortsatta avsättningar för att klara framtida investeringar och kompetensförsörjning, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Satsningar på mer jämlik vård och cancervård
– Alla invånare i länet ska ha likvärdig vård, säger Jihad Menhem (V), regionråd. Vi fortsätter aktivt att arbeta för att minska skillnaderna i hälsa bland befolkningen och att förbättra tillgängligheten. Vår ambition är att vara ett föredöme i arbetet med hälsofrämjande och förebyggande insatser och fortsätta erbjuda en mer jämlik och jämställd vård.
– Särskilt när det gäller allvarliga sjukdomar är en effektiv vårdkedja ett måste. Vi fokuserar på att korta väntetiderna för cancersjuka i årets budget. Vi fortsätter också utbyggnaden av e-tjänster som också förbättrar tillgängligheten.

Regeringen skjuter till resurser för tillgänglighet – vi stärker vård och kollektivtrafik
– Regeringen skjuter till resurser för att göra vården mer tillgänglig för alla genom bland annat kostnadsfria mammografiundersökningar, kostnadsfri öppenvård för de som fyllt 85 år, och glasögonbidrag till barn i skolåldern, säger Catrin Steen (MP), regionråd. Vi kan därför fortsätta stärka vården i vårt län samtidigt som vi kan fortsätta utveckla kollektivtrafiken som planerat.

– Vi är offensiva med att minska klimatutsläppen. Vi bygger ut kollektivtrafiken i västra och södra länsdelen. Samtidigt som turerna förbättras så har vår andel bussar som går på förnyelsebara bränslen ökat från 58 till 85 procent.

Ett livskraftigt näringsliv
Verksamhetsplanen fokuserar också på flera stora utmaningar de kommande åren. Förutom ett livskraftigt näringsliv är forsknings- och innovationsfrågor samt kompensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov områden som lyfts fram. Företag ska ha goda förutsättningar att etablera sig och att växa i Örebro län. En långsiktig och stark kompetensförsörjning är en framtidsfråga för hela regionen. Viktigt är också att förbättra möjligheterna att ta tillvara på den resurs som nyanlända utgör.

Mer resurser till Länsmuseet
Inom kulturområdet stärks förutsättningarna för länets kulturliv. För tredje året i rad får Länsmuseet extra resurser. Som ett led i framtidsarbetet för Länsmuseet fortsätter också det omställningsarbete som påbörjats och som ska leda till att vara en part i att utveckla slottet som kulturell attraktion i vårt län.

Förändringar i omvärlden påverkar
Kris och konflikter i världen påverkar nu hela det svenska samhället genom den stora migration som nu pågår och där människor på flykt också söker sig till vårt län.

– Det vi gör idag för dem som kommer hit, har betydelse för vår gemensamma framtid, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson. I vår planeringsreserv finns också resurser för att bland annat att kunna möta eventuella ökade kostnader i samband med flyktingmottagande i vårt län. Vi har också idag på regionstyrelsen tagit ett gemensamt beslut som alla partier står bakom om att i enlighet med vår värdegrund ta fram en handlingsplan för fortsatt hantering av flyktingfrågan.

Politik | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in