Lokalt | Företagen ännu mer nöjda med Örebro kommun

Av på 23 januari, 2016

Örebro kommun har höjt sitt resultat igen, den här gången från index 73 till 76 i mätningen av hur nöjda företagen är med kommunens service och myndighetsutövning. Mätningen är gjord januari-november 2015.

I 2014 års mätning av hur företagen upplever kommunens myndighetsutövning och service hade Örebro kommun ett kraftigt förbättrat betyg. Nu finns resultatet från 2015 och kommunen ökar den här gången från index 73 till 76 och har ett högt och jämnt resultat på över 70 under hela året. Resultatet ökar också på alla serviceområden som mäts; information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

De verksamheter som mäts är brandtillsyn, markupplåtelse, bygglov, serveringstillstånd och miljö- och hälsoskyddstillsyn. Vi har ökat eller bibehållit resultatet på alla områden utom markupplåtelse, något som eventuellt kan ha att göra med det stora antalet ärenden som den avdelningen har hanterat under året för att Örebro växer och för 750-årsjubileet.

Svarsfrekvensen har gått ner något för året, bland annat beroende på att svarstiden för enkäten har ändrats. Insiktsmätningen, där man kan se hur Örebro kommun ligger till i förhållande till andra kommuner, kommer i slutet av mars.

Resultatet är mycket glädjande och positivt. Det visar att kommunens service till företagen håller hög kvalitet och bidrar till ett gott näringslivsklimat och tillväxtmöjligheter för Örebro kommun. Det är ett arbete med hög prioritet från kommunledningen. God dialog genom fokusgrupper, information och återkoppling, och aktivt deltagande från företagen har bidragit till detta, säger Lennart Bondesson (KD), kommunalråd med ansvar för näringslivsfrågor.

Jag är mycket glad över den här fantastiska utvecklingen! Det höga resultatet är en fin bekräftelse på vårt arbete och en uppmuntran att fortsätta att utveckla vår service, säger Staffan Isling, kommundirektör.

Nu fortsätter vi arbetet inom organisationen för att det ska vara lättare att möta ett Örebro kommun. Dialogen med företagen och branschorganisationerna är nyckeln till ett fortsatt utvecklingsarbete.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in