Lokalt | Justerad organisation samlar ansvar för en bättre styrning

Av på 3 december, 2015

Ansvaret för hälso- och sjukvården, den kliniska forskningen och folkhälsan, samlas under regionstyrelsen. Nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning avvecklas. Regionfullmäktige fastställde i dag regionstyrelsens förslag till en justerad organisation för hälso- och sjukvården från och med 1 januari 2016.

Tydlighet och enkelhet – det var de värdeord vår nya organisation för Region Örebro län skulle präglas av när den trädde i kraft 1 januari i år, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson (S), regionstyrelsens ordförande. Ansvar och befogenheter skulle också höra samman. Det var alla partier överens om. Tyvärr blev det inte så i praktiken, och därför gör vi nu den här justeringen för att få en mer kraftfull styrning av hälso- och sjukvården.

Samlat ansvar för ekonomin och personal
Ansvar för ekonomi, personal och kompetensförsörjning samlar vi nu under samma politiska nämnd från att tidigare har varit uppdelat på två politiska organ, fortsätter Marie-Louise Forsberg-Fransson.

Stor utmaning att hantera ökade kostnader
Snabbt ökade kostnader inom vården är en stor utmaning som vi måste kunna hantera samlat, säger Catrin Steen (MP), regionråd. Den justerade organisationen ger också möjligheten att enklare kunna omdisponera resurser inom och till hälso- och sjukvården med bland annat snabbare beslutsvägar.

Tydligare styrning av folkhälsofrågorna

För folkhälsofrågorna betyder det här att de nu samlas under styrelsen från att tidigare ha legat på tre olika politiska organ, säger Jihad Menhem (V), regionråd. Det har varit otydligt vem som ansvarar för vad. Folkhälsoberedningen kopplas nu direkt till styrelsen vilket gör att frågorna får tydligare ledning och styrning.

Beslutet innebär i sin helhet att:

  • regionstyrelsen övertar det samlade ansvaret för hälso- och sjukvård samt klinisk forskning,
  • nämnden för hälsa- vård och klinisk forskning avvecklas,
  • samtliga fokusberedningar blir beredningsorgan under regionstyrelsen,
  • Rådet för funktionshinderfrågor blir ett rådgivande organ till regionstyrelsen,
  • nuvarande fokusberedning för högspecialiserad vård, klinisk forskning och utbildning ändras till fokusberedning för klinisk forskning och utbildning,
  • en ny fokusberedning för somatisk och psykiatrisk specialistvård samt högspecialiserad vård inrättas,
  • nämndens för regional tillväxt ansvarsområde för folkhälsa flyttas till regionstyrelsen,
  • folkhälsoberedningen, som idag är underställd regionfullmäktige, flyttas till att bli en fokusberedning under regionstyrelsen.

Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in