Lösningarna på klimatkrisen finns

By on 27 mars, 2023
Den globala uppvärmningen gör att Arktis smälter, vilket innebär att Arktis ekosystem är på väg att kollapsa och isbjörnarna hotas.
Bild: WWF

Lösningarna på klimatkrisen finns, dags att börja leverera! FN:s klimatpanels nya rapport visar att klimatet på jorden förändras allt snabbare, havsnivåerna stiger och förekomsten av olika slags extremväder ökar.

Tekniken och lösningarna för att hejda uppvärmningen finns redan, men det politiska ledarskapet saknas. Den enda möjligheten att begränsa klimatskadorna är att minska utsläppen här och nu, varje tiondels grad uppvärmning man lyckas undvika gör skillnad, menar WWF.

– Nu måste världens ledare agera, de måste gå från ord till handling i klimatfrågan! Det gäller inte minst här i Sverige. Utsläppen måste minska väsentligt här och nu, det håller inte att lova att utsläppen ska minska i framtiden. Vad vi gör de närmaste åren avgör vilken värld våra barn och barnbarn kommer leva i, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF. 

Världen är långt ifrån att nå Parisavtalets mål om att hålla den globala uppvärmningen under 1,5 grader. Ländernas nuvarande klimatåtaganden skulle även om de genomförs fullt ut, vilket inte kan tas för givet, endast innebära några procent lägre växthusgasutsläpp 2030 jämfört med idag. FN:s klimatpanel IPCC menar att utsläppen måste minska med minst 43 procent till 2030 för att 1,5-gradersmålet ska kunna nås.

Enligt IPCC är det fortfarande möjligt att undvika katastrofala klimatförändringar. Men då krävs omedelbara och kraftfulla åtgärder.

– Det mest glädjande med IPCC:s rapport är att den visar att tekniken som behövs för att klara 1,5-gradersmålet redan existerar. Det finns färdigutvecklade lösningar som kan halvera utsläppen inom alla samhällssektorer till 2030. Men det som saknas idag är politiskt ledarskap och handlingskraft i klimatfrågan, säger David Mjureke, talesperson i klimat- och energifrågor på WWF. 

Vår planet är idag 1,1 grader varmare än under förindustriell tid, vilket redan påverkar naturen och människors välbefinnande negativt över hela världen. IPCC:s nya syntesrapport visar att många klimateffekter är värre än vad som förutspåddes i den senaste syntesrapporten från 2014.

Om världens utsläpp utvecklas i linje med nuvarande klimatåtaganden skulle det innebära ungefär 2,5 graders uppvärmning i slutet på detta århundrade. Redan om vi överstiger 1,5 graders uppvärmning väntar allvarliga konsekvenser för våra samhällen och miljön. Varje tiondels grad uppvärmning gör skillnad!  

Huvudorsaken till klimatförändringarna är förbränning av fossila bränslen och försämrad status för eller förlust av naturliga ekosystem genom exempelvis avskogning.IPCC har visat att världens hav, växter, djur och jordar absorberat mer än hälften av koldioxidutsläppen under det senaste årtiondet. 

– Naturen bromsar den globala uppvärmningen och hjälper till att skydda oss från klimatförändringarnas effekter. Klimatförändringarna och dess skadeeffekter går inte att hejda om vi inte samtidigt skyddar och restaurerar vår natur, avslutar David Mjureke. 

Det här vill WWF: 

Den klimatpolitiska handlingsplan som regeringen ska lämna över till Riksdagen senare i år är avgörande för Sveriges utsläpp fram till 2030. Klimatomställningen är en viktig möjlighet för människor och företag i Sverige.  Och denna möjlighet måste regeringen ta tillvara på,menar WWF. Tack vare klimatomställningen sker just nu en återindustrialisering av Sverige och det skapas tusentals nya jobbtillfällen.  

WWF vill att Sverige ska vara ett land i klimatomställningens framkant som driver på andra länder i klimatfrågan. Men då krävs trovärdighet i form av en nationell klimatpolitik som omgående levererar väsentliga utsläppsminskningar här hemma.Endast då bidrar Sverige till att hålla Parisavtalets mål inom räckhåll och till att skapa förutsättningar för goda livsvillkor för kommande generationer. 

Sveriges regering behöver: 

Skärpa de svenska klimatmålen och komplettera dem med en utsläppsbudget som är i linje med vad som krävs för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. 

Besluta om klimatmål för svensk konsumtion eftersom denna ger upphov till utsläpp utomlands och anta en konkret handlingsplan för hur de konsumtionsbaserade utsläppen ska minskas. 

Presentera en klimatpolitisk handlingsplan för Riksdagen som innehåller åtgärder som omedelbart och väsentligt minskar utsläppen i Sverige 

Hantera klimatfrågan parallellt med krisen för den biologiska mångfalden. De många synergier som finns mellan åtgärder för ökad biologisk mångfald och klimatet behöver tillvaratas i klimatpolitiken.  

Världens alla regeringar behöver: 

Sätta nationella klimatmål i linje med 1,5-gradersmålet inklusive att landet ska nå nettonollutsläpp senast 2050 – rikare länder behöver gå snabbare fram. 

Ta fram och genast genomföra nationella klimatplaner i linje med satta klimatmål, vilket bland annat bör innebära ett stopp för investeringar i utvinning av och energiproduktion baserad på fossila bränslen. 

Sverige/Världen
Örebronyheter

Källa: WWF

You must be logged in to post a comment Login