Medborgarförslag väcker frågan: Vad är ett samarbetsforum

By on 12 augusti, 2019
Arkivbild.

Vad är ett samarbetsforum? Ett kulturråd som politiken definierar det som? Ett kultursamtal några timmar om året som tjänstemännen definierar det som? Eller ett rådgivande samarbetsorgan där berörda parter kan träffas för att informera varandra och tillsammans fungera som kompetens- och erfarenhetsstöd? Frågan har väckts utifrån medborgarförslaget om ett samarbetsforum för kulturen i Lindesberg.

John Omoomian (S) – politiker i Lindesbergs kommun – kommenterar nyheten ”Tillväxtförvaltningen säger nej till samarbetsforum för kulturen i Lindesberg” på Facebook:

”Att säga nej till kulturråd är väl inte samma sak som att säga nej till samarbetsforum!!? Kulturråd är väl bara ett sätt/form inom området samarbetsforum! Det tillväxtförvaltningen har föreslagit utskottet och utskottet ska ta ställning till på tisdag är: nej till kulturråd eftersom medborgarförslaget har skrivits och att-satsen där har varit att ha ett kulturråd! Det är en himla skillnad!!!”
Redaktionen för lindekultur.se svarar: ”Läs gärna medborgarförslaget (se nedan) där begreppet ”kulturråd” över huvud taget inte nämns – och kom gärna på något möte där vi förslagsställare får möjlighet att förklara vad vi menar med samarbetsforum (som något mycket mer än ett kultursamtal om året).

John Omoomian: ”Förslaget är ett kulturråd i kommunalt politisk bemärkelse. Och förslaget som vi kommer att ta ställning till på tisdag är nej till ett sådant. Vad politiken säger och röstar kommer du att veta efter att utskottet har röstat.”
Redaktionen för lindekultur.se: ”Om politiker, tjänstemän och medborgare ska kunna samverka behövs en samsyn och gemensam tolkning av begreppet samarbetsforum. Vi vidhåller att ett samarbetsforum är mycket mer än ett kulturråd (som politiken definierar det som) respektive kultursamtal en gång om året (som tjänstemännen definierar det som). Vad tycker du som politiker?

John Omoomian: ”Forumet för att visa/uttrycka vad jag som politiker tycker är Tillväxtutskottet. Inte här! Efter den politiska diskussionen där man lyssnar på andra tankar samt uttrycker vad man själv har för synsätt mognas ett tyckande och därmed en röst. Ibland är tyckandet samma som det var från början och ibland berikas det med andra synsätt, beroende på vad frågan är och hur principiell den är. Det återstår att se hur Tillväxtutskottets ledamöter kan berika varandras utgångspunkter i denna fråga. Därefter kommer du att ha tillgång till alla protokoll via kommunens kansli”.

Vad är ett samarbetsforum – och hur ska medborgarnas kunskaper och erfarenheter bäst tas tillvara för att utveckla en kommun? Eller har du andra frågor och synpunkter på behandlingen av medborgarförslaget om ett samarbetsforum? Skriv till info@lindekultur.se och ange om du vill ha ditt inlägg publicerat med namn eller signatur.

Medborgarförslag om samarbetsforum: I januari 2019 lämnade 28 medborgare i Lindesbergs kommun in ett medborgarförslag om att inrätta ett kommunalt samarbetsforum för kulturen i Lindesberg som nytt rådgivande organ:

”Skapa ett officiellt samarbetsforum med representanter för kommunen (politiker och tjänstemän), den ideella sektorn (ideellt verkande föreningar och grupper) och yrkesverksamma kulturaktörer (kulturella och kreativa näringar) för ömsesidigt stöd och samverkan kring kulturens roll och möjligheter i kommunens utveckling.

Sedan Kultur- och fritidsnämnden lades ned 2014 – för att ersättas av Beredningsgruppen för kultur och fritid som avvecklades 2017 – finns inte längre något officiellt samarbetsforum i Lindesbergs kommun med fokus på kulturfrågor.

Därför behövs ett rådgivande samarbetsorgan där berörda politiker och tjänstemän från kommunen tillsammans med representanter från intressegrupper kan träffas för att informera varandra och tillsammans fungera som kompetens- och erfarenhetsstöd till berörda nämnder och förvaltningar i kommunen.”

Tjänstemännens förslag om samarbetsforum:
I augusti 2019 förslår tjänstemännen i tillväxtförvaltningen (förvaltningschef Magnus Sjöberg och kulturchef Kristina Öster) att politikerna i kommunstyrelsens tillväxtutskott ska avslå medborgarförslaget om att inrätta ett kommunalt samarbetsforum för kulturen i Lindesberg.

”Kulturverksamhet är ett av de kommunala grunduppdragen och förvaltningen har särskild kompetens inom området. Det saknas därför anledning att ha ett råd för kulturfrågor”, skriver Magnus Sjöberg och Kristina Öster som föreslår utskottet att föreslå kommunstyrelsen besluta: ”Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förvaltningen redan arbetar med frågan om att skapa en mötesplattform genom Kultursamtal en gång per år”.

Beträffande Kultursamtal skriver tjänstemännen: ”Emellertid är samverkan och informationsutbyte viktiga i alla frågor. Det finns goda perspektiv att ta tillvara från den ideella sektorn och enskilda medborgare. Förvaltningen planerar därför inrätta en plattform som möts en gång per år under namnet Kultursamtal. Vid Kultursamtal deltar tjänstepersoner, politiker och intresserad allmänhet och/eller förening”.

Vad kommer politikerna att säga om förslaget till samarbetsforum? 
Tisdag 13 augusti kommer politikerna i kommunstyrelsens tillväxtutskott att behandla frågan. Ledamöter i utskottet är ordförande Irja Gustavsson(S), Nafih Mawlod (S), Jonas Kleber (C), Fredrik Vessling (V), Pär-Ove Lindqvist (M), Jan Hansson (M) och Jari Mehtäläinen (SD). Ersättare i utskottet ät Joacim Hermansson (S), John Omoomian (S), Maria-Pia Karlsson (C), Ulf Axelsson (V), Markus Lundin (KD), Inger Griberg (MP) och Björn Larsson (-).

Politik | Länet
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login