Migrationsverket ska inrätta återvändandecenter

By on 30 juni, 2023

Regeringen ger Migrations­verket i uppdrag att införa åter­vändande­center för asylsökande, som har fått ett beslut att lämna landet. Där ska Migrations­verket aktivt arbeta med att motivera dessa personer till att återvända frivilligt, samt ge råd, vägledning och praktiskt stöd.

– Att öka åter­vändandet är en mycket prioriterad fråga för regeringen. Inrättandet av åter­vändande­center är en av flera åtgärder som vidtas för att personer som fått ett av- eller utvisnings­beslut faktiskt lämnar landet, säger migrations­minister Maria Malmer Stenergard.

Migrationsverket fick i juni 2022 i uppdrag att redovisa möjlig­heterna för myndig­heten att inrätta åter­vändande­center. Migrations­verket redo­visade uppdraget i januari 2023 (Ju2022/02319) och regeringen har nu valt att gå vidare med förslaget att inrätta center.

– Det finns många fördelar med att personer som har gällande beslut att lämna landet bor på åter­vändande­center. Det är en tydlig signal att asyl­processen är avslutad och att åter­vändande bör vara det huvud­sakliga fokuset. Det under­lättar också myndig­hetens arbete, säger migrations­minister Maria Malmer Stenergard

Migrationsverket ska påbörja sitt uppdrag omedelbart. Migrations­verket ska löpande informera Regerings­kansliet om hur arbetet med uppdraget fortlöper. En rapport om hur arbetet fortgår ska redo­visas senast den 1 december 2023.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login