Minst 57 barn togs i förvar under 2017

Av på 28 november, 2018
Fotograf: Marie Sparréus/Röda Korset

Idag släpper Röda Korset rapporten ”Barn i förvar” som fokuserar på rättstillämpningen med avsikt att bidra till att öka rättssäkerheten i förvarsbeslut om barn samt användningen av alternativ till förvar.

Enligt en genomgång av Polismyndighetens förvarsbeslut togs minst 57 barn i varierande åldrar i förvar i Sverige under 2017. Det är dock möjligt att det faktiska antalet barn är högre. De flesta barn förvarstas tillsammans med sina familjer men några även som ensamkommande barn.

Idag debatteras propositionen 2017/18:284 Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar i riksdagen. Röda Korset hoppas att dagens rapport kan tjäna som kunskapsunderlag för framtida ändringar i lagstiftning och tillämpning i syfte att barn inte ska tas i förvar på grund av sin eller föräldrarnas migrationsstatus.

– En genomgång av forskning kring barns hälsa i samband med förvar visar att det finns starka bevis på att det har en djupgående och negativ inverkan på barns hälsa och utveckling – också när det gäller korta perioder eller tillsammans med sina familjer. Det är psykiska men som kan bestå lång tid efter att barnet släpps, säger Martin Ärnlöv, generalsekreterare för Röda Korset

En genomgång av de beslut som ligger till grund för förvarstagningen vid de 57 fallen visar också på brister i rättstillämpningen. Principen om barnets bästa tycks inte ha tillämpats i 33 procent av besluten, vilket strider mot svensk rätt, EU-rätt och internationell rätt. I 38 procent av besluten saknas den obligatoriska tillämpningen av reglerna om alternativ till förvar. Analysen visar även att det i 96 procent av besluten saknas en redovisad proportionalitetsavvägning mellan statens intresse av att ta barnen i förvar och det ingrepp beslutet inneburit för det enskilda barnet.

Idag finns det ett alternativ till förvar i Sverige, nämligen uppsikt. Uppsikt innebär en skyldighet att på vissa tider anmäla sig hos Migrationsverket eller Polismyndigheten, och i vissa fall att lämna ifrån sig pass och andra handlingar. Undersökningen visar att uppsikt under 2017 användes för enbart 20 barn, medan förvarsbeslut alltså fattades för åtminstone 57 barn.

– Användande av förvar baseras ofta på uppfattningen att det är effektivare för statens syften trots att uppsikt inte har utvärderats. När vi pratar om barnfamiljer leder denna uppfattning till ett val mellan att antingen separera familjemedlemmarna när en vårdnadshavare förvarstas, eller att ta hela familjen i förvar, säger Maite Zamacona, rapportförfattare och migrationsrådgivare på Röda Korset

Svenska Röda Korset anser att barn inte ska tas i förvar på grund av sin eller föräldrarnas migrationsstatus. Principerna om minsta möjliga ingrepp och barnets bästa bör istället styra alla åtgärder som myndigheter vidtar. När det gäller att säkra familjens enhet för barnets bästa kräver detta snarare att myndigheter undersöker alternativ till förvar för hela familjen.

Irland är den enda EU-medlemsstaten som idag helt förbjuder förvarstagande av barn i asylprocessen såväl som vid återvändande. Andra medlemsstater tillåter principiellt inte förvarstagande, men förbjuder det inte heller det fullständigt. Hälften av EU:s medlemsstater förbjuder förvarstagande av ensamkommande barn, dock inte Sverige.

Bakgrund Röda Korsets besök i förvar
Svenska Röda Korset är en del av den internationella rödakors- och röda halvmånerörelsen som under lång tid har arbetat för att förbättra förhållandena för människor som frihetsberövats. I Sverige sker det i huvudsak genom besök på häkten anstalter och ungdomsanstalter samt på förvar. Röda Korset har idag besöksverksamhet i tre av fem svenska förvar. Besöken i förvaren, som påbörjades 1998, ger en unik bild av situationen på förvaren.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in