Ny lag ger kommunerna ansvar för brotts­före­byggande arbete

By on 22 december, 2022

Det brottsförebyggande arbetet är prioriterat och i det lokala arbetet har kommunerna en särskilt viktig roll, för att säkerställa att kommunernas brottsförebyggande arbete är effektivt och kunskapsbaserat föreslår regeringen att kommunernas ansvar ska regleras i en ny lag.

Det föreslås i en proposition som beslutas den 22 december, även det nationella stödet i det brottsförebyggande arbetet stärks och utvecklas i budgetpropositionen för 2023.

För att stoppa nyrekrytering till kriminella nätverk och tränga tillbaka den brottslighet som hotar vår gemenskap krävs ett strukturerat och långsiktigt brotts­före­­byggande arbete i hela samhället. Kommunernas breda uppdrag innebär att de tillsammans med Polis­myndigheten utgör kärnan i det lokala brotts­före­byggande arbetet.

För att säkerställa att kommunernas brottsförebyggande arbete är effektivt och kunskaps­baserat föreslås att deras ansvar regleras i en ny lag. Detta framgår också av Tidöavtalet som är en överens­kommelse mellan Sverige­demokraterna, Moderaterna, Krist­demo­kraterna och Liberalerna.

Enligt förslaget ska kommunerna ta fram en lägesbild över brotts­ligheten i kommunen och utifrån denna ta ställning till behovet av åtgärder och besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brotts­före­byggande arbetet och inrätta en samord­nings­funktion.

Med anledning av den nya lagen avsätts medel från och med  2023 för att ersätta kommunerna genom en höjning av de generella statsbidragen.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2023.

För att lagen ska implementeras effektivt behöver kommunerna ett kraftigt utökat och ändamåls­enligt nationellt stöd. Regeringen tillför Brotts­före­byggande rådet (Brå) 42 miljoner kronor för detta från och med med nästa år.

Även läns­styrelsernas stöd till kommunerna i det brottsföre­byggande arbetet kommer att förstärkas. Regeringen tillför även riktade medel som kom­munerna kan söka för vissa brottsföre­byggande insatser.

Örebro/Örebro län
Örebronyheter

Källa Justitiedepartementet

You must be logged in to post a comment Login