Nya tillväxtnämndens ordförande Magnus Storm presenteras

By on 9 januari, 2021
Magnus Storm (C) - ordförande i nya tillväxtnämnden.
Foto LindeKultur

”Nu kan jag ge politiken den tid som krävs och därmed bättre möjligheter att lyfta kulturfrågor”, förklarar Magnus Storm (C) – ordförande i nya tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun som får tydligare ansvar för kulturpolitiken i kommunen.

Vem är Magnus Storm?

Och vad tycker han om kulturen?

LindeKultur har intervjuat Magnus Storm som engagerade sig politiskt 2015 och idag har flera kommunala och regionala uppdrag.


”Jag tror att stad och landsbygd behöver varandra för att må bra”

Namn: Magnus Storm
Ålder: 45 år
Bor: I Koverboda utanför Vedevåg
Yrke: Trafikingenjör

Parti: Centerpartiet sedan 2015. Det som fick mig att engagera mig politiskt var debatten om nedläggningarna av skolorna i Rockhammar och Ramsberg. Jag kände att jag var tvungen att göra det jag kunde för att få behålla dem – och inte bara sitta hemma och debattera med frun över köksbordet. Jag har länge känt att städer växer på bekostnad av landsbygden. Jag tror att stad och landsbygd behöver varandra för att må bra.

Politiska uppdrag: Ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, ordförande i tillväxtnämnden, vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, styrelseledamot i kommunala bolagen FALAB och LIBO, ledamot i regionfullmäktige, ledamot i regionala servicenämnden samt Lindesbergs kommuns representant i regionala samverkansrådet för kultur.

Att vara politiker med många uppdrag: Det finns för- och nackdelar med allt – men med många uppdrag, särskilt inom den kommunala politiken, får man en bredare kunskap om hur allt hänger ihop och har lättare att hitta synergieffekter. Nackdelen med många uppdrag och att vara fritidspolitiker är att få tiden att räcka till. Man har jobbet och så kommer politiken utöver. Därför känns det bra att ha fått förtroendet att vara ordförande i tillväxtnämnden. Det skapar helt andra förutsättningar att sätta sig in i frågor och fördjupa sig i det område man har ansvar för. Så det känns kul att jag nu kan ge politiken den tid som krävs – och jag tror även att kulturens aktörer ska känna att jag kan ge er mer tid för att kunna lyfta era frågor.

”Kultur är viktigt för att vi ska må bra – jag ser kultur som ett balsam för själen”

Vad betyder kultur för dig personligen – och vilken roll tycker du att kulturen ska ha i samhället?

Kultur är viktigt för att vi ska må bra – jag ser kultur som ett balsam för själen. Personligen uppskattar jag klassisk musik väldigt mycket, men även konst och film/teater. Jag vill att kulturen ska vara inkluderande, lättillgänglig. Jag vill att fler ska få upp ögonen för vad kultur är, att man på olika sätt kan vara en del av den, hitta nya intressen. För det handlar inte bara om att få ta del av utan bli en del av för många. Att man kan ta del av den kultur man uppskattar oavsett vem man är eller vad man har för förutsättningar. Kultur är något levande som påverkar oss alla olika.

 Hur ser Centerpartiet på kulturen i Lindesbergs kommun?

Majoriteten i Lindesberg tycker att kultur är viktigt. Vi var kanske inte så tydliga med det i vår budget som är 15,3 miljoner kronor högre över en treårs-period jämfört med Sverigedemokraternas. Det var något jag lyfte i budgetdebatten – jag ville ha svar på vad som skulle påverkas om man tar bort dessa miljoner. I tillväxtförvaltningen ingår lagstadgade verksamheter som måste genomföras. Om 15,3 miljoner ska bort skulle det innebära att icke lagstadgade områden inom förvaltningen blivit föremål för kraftiga justeringar. Det är min uppfattning att oavsett vad SD skriver om kulturen så är det den som får stå tillbaka för att klara det lagstadgade åtagandet med så kraftigt minskade ramar.

 Ett kommunalt kulturpolitiskt program (som föreslogs 2015 av Centerpartiet) ersätts av kommunens styrsystem – vad tycker du om det?

Inom Centerpartiet gillar vi program som tydligt pekar ut var vi vill att man ska gå. Den nya styrmodellen har många fördelar och vi vet inte idag hur den kommer att påverka. Men min förhoppning och tro är att det kommer bli bra – oavsett om vi har ett program eller inte.

Tillväxtnämnden (där du är ordförande) har ansvaret för bibliotek och kulturarv/museer (lagstadgade) samt allmän kultur – vad är viktigt för dig inom dessa ansvarsområden?

 Bibliotek är viktigt så medborgarna kan ta del av både litteratur men även aktuella nyheter. Bibliotek är i mångt och mycket en träffpunkt. Där tycker jag att vi har en god service men jag ser gärna att vi ser över hur vi kan utveckla vår service med bokbussen. Kulturarvet måste vi värna om, det berättar historien om en svunnen tid. Jag kan bara gå till mig själv som är uppväxt i Ställdalen, en bruksort i Ljusnarsberg med minnen från när det var ett frodande gruvsamhälle med varphögar och arbetarbostäder runt gruvhålen. Jag kan med fasa se nu när man är där och tittar – alla gamla varphögar är borta då man sålt marken till någon som valt att krossa allt till vägfyllnad. Där och då tog man Ställdalens själ och det smärtar mig. Allmänkultur är viktigt och att man har en bred allmänkultur som fångar många. Därför är det viktigt att skapa förutsättningar för samarbeten och möjligheter så fler kan få ta del av och bli en del av kulturen.

Barn- och utbildningsnämnden (där du är vice ordförande) har ansvaret för skolbibliotek (lagstadgat) och kulturskolan – vad är viktigt för dig inom dessa ansvarsområden?

– Skolbibliotek är lagstadgat, där ser jag att vi behöver utveckla bokbussens roll och betydelse mer. Kulturskolans roll att väcka barn och ungas intresse för skapande är en otroligt viktig del. Den står för gemenskap och glädje. Den får personer att våga tro på sig själ och utvecklas som individer. Och vi har en fantastisk kulturskola i Lindesberg.

Kommunala fastighetsbolaget FALAB (där du är styrelseledamot) har ansvaret för bland annat Stripa gruvmiljö – hur tycker du att Stripa ska utvecklas eller avvecklas?

Stripa är en fråga som jag vill återkomma till senare – men jag anser inte att det ska avvecklas.

Region Örebro län (där du är ledamot i regionfullmäktige och Lindesbergs representant i regionala samverkansrådet för kultur) har ansvaret för den regionala fördelningen av kulturmedel till länets kommuner – hur vill du verka för att Lindesbergs kommun får del av mer regional kultur?

– Jag kommer att lyfta fram de kvalitéer Lindesberg har så fort jag får chansen. Jag vill att de tystas röster ska höras. Idag upplever jag att de som har starkast röst och störst muskler får mest. Det är något som jag inte gillar.

Räcker kultursamtal två gånger per år som mötesplattform mellan politiker, tjänstemän och kommunens kulturaktörer – eller kan det vara aktuellt att jobba vidare med ett kommunalt samarbetsforum för kulturen (som föreslogs i ett medborgarförslag 2019 och i en utredning 2014)?

– Då jag inte tidigare varit med i dessa forum och heller inte är insatt skulle jag även här vilja återkomma då jag själv fått sätta mig in i det och ta del så jag får en uppfattning om hur det fungerar idag. 

Lindesbergs kommuns nya organisation från årsskiftet:

Ledamöter och ersättare i nya tillväxtnämnden i Lindesbergs kommun:

Bakgrund: Kulturen tar mer plats i nya tillväxtnämnden – men vad vill politikerna med kulturen? 

När tillväxtutskottet blir tillväxtnämnd i Lindesbergs kommun från årsskiftet överförs näringslivsenheten till kommunstyrelsen. Därmed blir kulturenheten näst största enhet i tillväxtförvaltningen och de politiska ledamöterna i tillväxtnämnden får tydligare ansvar för kulturpolitiken i kommunen. Men vad har partierna för kulturpolitiska ambitioner? Hittills är det bara ett parti som klargjort detta – Sverigedemokraterna.

Centerpartiets förtroendevalda i Lindesbergs kommun. Foto: Rolf Karlsson

Centerpartiet i Lindesbergs kommun: 

”Vi ser hela kommunen. Centerpartiet är ett grönt, liberalt parti med alla människors lika värde och rättigheter som grund för vår politik. Vi står för en närodlad politik, där vi önskar en aktiv dialog med våra kommuninvånare.”

Politik | Länet
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login