Oppositionen: ”Det gick för fort när beslutet om besparingarna togs”

By on 20 september, 2021

Det gick fort när barn- och utbildningsnämnden i Lindesbergs kommun beslutade att Kulturskolan Garnalia ska spara en halv miljon kronor. För fort, tycker oppositionen i nämnden (M, KD och L) som lämnat in ett särskilt yttrande: ”Vi vill påtala att ärendet om fördelning av besparingar inte har hanterats på ett tillfredsställande sätt”.

Linda Svahn (S) – ordförande i barn- och utbildningsnämnden – förklarar hur beslutet togs utan att underlag fanns med i kallelsen till nämndens sammanträde 13 september.

”Beslutet togs på barn- och utbildningsnämnden (BUN) i måndags. Ärendet har beretts (förberetts) på tidigare möten och låg som en punkt på beredande BUN. Då ärendet var berett och majoriteten (S, C och V) hade ett förslag på hur besparingarna skulle fördelas flyttades ärendet från beredande till beslutande barn- och utbildningsnämnd där samtliga ledamöter röstade för förslaget. Förvaltningen får då längre tid på sig att komma fram med förslag på åtgärder än om nämnden fattat beslutet senare under hösten.”

Särskilt yttrande från oppositionen

Pär-Ove Lindqvist (M), Lillemor Bodman (M) och Ingrid Rörick Richter (L) skriver i ett särskilt yttrande:

”Vi vill påtala att ärendet om fördelning av besparingar inte har hanterats på ett tillfredsställande sätt. På sittande möte lade ordförande förslaget att flytta ärendet från beredande till beslutande möte. Det fanns inget underlag i digitala dagordningen för inläsning till ledamöterna innan mötet.

Förvaltningschef Tomas Lindberg föredrog förvaltningens förslag och detaljer till fördelning av besparingar på mötet. Det var också majoritetens förslag. Majoriteten hade redan veckan innan fått ta del av underlaget och hunnit bereda ärendet!

Ärenden får inte hanteras på detta sätt! Nämndens ledamöter skall i god tid få beslutsunderlag och på lika villkor oavsett om man är majoritet eller opposition!

M, KD och L valde trots hanteringen av ärendet att tillåta en flytt av ärendet från beredande till beslutande möte. Detta för att ge förvaltningen tid att arbeta med detaljerna i förslaget. M, KD och L hade gärna sett ett beslut redan innan sommaren för att ge förvaltningen mer tid så vi ville inte stoppa beslutsgången nu.

Oppositionen ser förslaget som ett inriktningsbeslut. Förvaltningen skall återkomma med detaljerna i förslaget på kommande barn- och utbildningsnämnd i oktober.

M, KD och L ser svårigheter att genomföra en del av besparingarna bland annat gällande Kulturskolan, vaktmästeri och Gymnasieskolan. Vi inväntar dock de mer detaljerade förslagen innan vi lägger fram eventuella ändringsförslag.”

Förklarar beslutet

Linda Svahn (S) förklarar beslutet i ett mail till LindeKultur:

”Nämnden har tidigare genomfört en höjning av avgifterna till kulturskolan. Det har ökat intäkterna till kulturskolan. Nämnden minskade inte budgetramen i samband med detta. Det gör vi nu då vi anser att de ökade intäkterna leder till en ökad självförsörjningsgrad. Kulturskolan har även de senaste åren haft ett överskott i sin budget. En minskad budgetram kommer därför inte att få några större konsekvenser på den verksamheten.”

Kommentar till namninsamlingen

Linda Svahn (S) har även på Facebook kommenterat namninsamlingen till stöd för Kulturskolan Garnalia:

”Hej, jättebra initiativ. Men då vill jag veta var barn- och utbildningsnämnden istället ska lägga den besparingen? På barnomsorg på obekväm arbetstid för nattarbetande ensamstående föräldrar? På förskolan (som redan fått en summa) eller på särskolan, som vi valde att inte spara på alls. Nämnden har valt att lägga en besparing på en verksamhet vi väldigt gärna vill ha kvar, en verksamhet som haft ett överskott de senaste åren. En verksamhet som inte är kärnverksamhet. Kom gärna med förslag på var nämnden istället ska spara någonstans.”

Politik | Örebro län
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login