Psykisk ohälsa och ökning av dödligt våld oroar

By on 6 april, 2024
Arkivbild

De flesta unga i Sverige bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra, men andelen har minskat de senaste åren. Psykiska besvär i form av ängslan, oro och ångest, är särskilt hög bland unga tjejer. Antalet unga som avlider av dödligt våld har ökat.

Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

– Det är glädjande att många unga i Sverige mår bra. Men det är oroande att den psykiska ohälsan bland unga är fortsatt hög, likaså att unga som är utrikes födda har sämre livsvillkor. Ökningen av dödligt våld bland unga är oerhört allvarligt, säger generaldirektör Lena Nyberg.

Rapporten ger en bred bild av ungas levnadsvillkor och beskriver utvecklingen för unga i Sverige inom områdena utbildning, arbetsmarknad, boende, ekonomi, trygghet, fritid och möjlighet till inflytande över samhället.

Den sammanfattande bilden är att många unga i Sverige har goda levnadsvillkor. 77 procent av unga i åldern 16–24 år bedömer sitt allmänna hälsotillstånd som bra, men andelen har minskat samtidigt som andelen med psykiska besvär är fortsatt hög. Tjejer uppger i lägre grad än killar att de mår bra.

– En god och jämlik hälsa är en viktig del av det ungdomspolitiska målet att alla unga ska ha goda levnadsvillkor. Hälsan både påverkar och påverkas av många delar av ungas liv. Det gäller bland annat möjligheterna att bedriva studier, arbeta eller ta aktiv del i samhället, säger Lena Nyberg.

Rapporten visar att det finns stora skillnader i livsvillkor mellan olika grupper av unga:

 • Oro och ångest vanligast bland tjejer
  En majoritet bland unga, 56 procent, uppger att de lider av ängslan, ångest eller oro. Allra högst är andelen bland tjejer med svensk bakgrund, där 76 procent uppger psykiska symtom. Under 2021 skedde en kraftig ökning av unga tjejer i åldern 13–19 år som vårdats för självskada och självmordsförsök. Antalet ligger kvar på samma nivå 2022 som året innan. Bland killar och tjejer i åldern 20–24 år har antalet däremot minskat.
 • Unga mer utsatta för brott
  Utsattheten för brott är generellt större bland unga än bland äldre. Unga i åldern 16–24 år uppger i större utsträckning än vuxna över 30 år att de utsatts för misshandel, personrån och sexualbrott. Skillnaden mellan åldersgrupperna är störst vid sexualbrott. År 2022 uppgav 15,5 procent av unga i åldern 16–24 år att de utsatts för sexualbrott medan motsvarande andel bland vuxna över 30 år var 3,1 procent.
 • Könsskillnader i brottslighet
  Det finns även tydliga könsskillnader i vilka brott som unga i åldern 16–24 år utsätts för. Killar uppger i större utsträckning än tjejer att de utsatts för misshandel och personrån. Bland killar uppger 8,7 procent att de utsatts för misshandel och 3,6 procent att de utsatts för personrån under 2022 medan motsvarande siffror bland tjejer är 5,2 respektive 0,7 procent. Betydligt fler tjejer än killar uppger däremot att de utsatts för sexualbrott under 2022, 25,3 respektive 3,1 procent.
 • Ökning av dödligt våld
  Antalet unga i åldern 13–24 år som avlidit till följd av dödligt våld har ökat under perioden 2011 till 2022. Ökningen har skett bland unga killar. Bland tjejer ses ingen ökning. År 2022 var antalet avlidna per 100 000 till följd av dödligt våld 5,1 bland killar och 0,4 bland tjejer, vilket kan jämföras med 1,6 bland killar och 0,1 bland tjejer under 2011.

Andelen unga i åldern 16–24 år som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa, eller i program med aktivitetsstöd var 7,2 procent år 2023. År 2022 var andelen 7,9 procent. Arbetsförmedlingens prognoser tyder dock på att arbetslösheten bland unga kommer att öka under 2024 och 2025, i takt med att efterfrågan på varor och tjänster minskar.

En grupp som riskerar att drabbas särskilt hårt av den vikande konjunkturen är unga som saknar fullständig gymnasieutbildning.

Andelen unga som saknar gymnasieutbildning är fortsatt större bland utrikes födda än bland inrikes födda, skillnaden har dessutom ökat de senaste åren då andelen utan gymnasieutbildning ökat bland utrikes födda killar.

Hälsa
Örebronyheter

Källa: MUCF

You must be logged in to post a comment Login