Rädda Barnen kommenterar regeringsförklaringen

By on 19 oktober, 2022
Arkivbild

I den oroliga tid som Sverige, och världen, befinner sig i just nu, är det barnen som drabbas hårdast, och i synnerhet barn som redan befinner sig i utsatta och svåra situationer.

Rädda Barnen välkomnar att statsminister Ulf Kristersson i sin regeringsförklaring lyfter några viktiga barnrättsfrågor – satsningar på den psykiska ohälsan hos barn, skydd för barn som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck, vissa delar av satsningar inom skolan, evidensbaserade förebyggande insatser, fler familjecentraler. Vi ser särskilt positivt på att statsministern lyfte att barn och unga ska involveras i arbetet med hur rättigheterna för barn i socialt utsatta situationer ska stärkas. Här hjälper vi i civilsamhället gärna till för att säkerställa ett tydligt barnrättsperspektiv.

Däremot är vi djupt bekymrade över de förslag som rör migration och integration. Ulf Kristersson påtalar å ena sidan att hans regering står upp för trygga uppväxtvillkor och varje barns rättigheter. I nästa andetag presenterar han förslag som innebär motsatsen för de barn och familjer som flytt till Sverige. Vi oroas över målet att så långt det är rättsligt möjligt begränsa asylsökandes rättigheter, och därmed försämra möjligheterna till långsiktig trygghet för barn på flykt. Detta inkluderar även minskade möjligheter för barn att återförenas och växa upp med sina föräldrar.

När det gäller de nya statsråden noterar Rädda Barnen att vi återigen får en regering som inte har en minister med tydligt utpekat ansvar för barnrättspolitiken. Tidigare har svenska regeringar haft en minister där ansvaret funnits redan i titeln, men sedan 2019 års regering har vi ingen sådan.

Sverige har länge varit ett föregångsland när det gäller barnets rättigheter. Dessa genomsyrar i princip alla politikområden. Barnkonventionen är lag i Sverige. Dess efterlevnad beror till stor del på politisk vilja att sätta barnets rättigheter högt på agendan och säkerställa att all politik linjerar med barnkonventionen. Vi vill också påminna om att Sverige snart granskas av FN:s kommitté för barnets rättigheter. Här har Kristersson ett utmärkt tillfälle att visa FN, och världssamfundet, att han sätter barnets rättigheter högt på den politiska agendan. Vi önskar nu ett tydliggörande från Ulf Kristersson vem i regeringen som har ansvaret för arbetet med barnets rättigheter.

Rädda Barnen vill återigen även uttrycka sin stora oro för de neddragningar av biståndet som statsministern aviserade i sin regeringsförklaring. Sverige spelar en viktig roll i utvecklingssamarbetet internationellt. Sänker vi våra ambitioner är risken stor att andra följer efter med katastrofala följder i en tid som kräver ökat bistånd, inte mindre. Klimatkris, krig och konflikt driver på naturkatastrofer , hungern och auktoritära krafter flyttar fram sina positioner. Människor svälter. De som drabbas värst är alltid barnen som redan lever i stor utsatthet. Vi har råd att ge en hundradel av vårt gemensamma bistånd för att rädda liv och stoppa lidandet, och det står inte i konflikt med långsiktig planering att ha ett 1%-mål. Tvärtom skapar det förutsägbarhet och god kvalitet i biståndet.

Men minst lika viktigt är biståndets effektivitet och Rädda Barnen vill uppmuntra till reformer i den riktningen, i linje med internationella överenskommelser. Biståndet är unikt i att ha som syfte och mål att skapa förutsättningar för människor att ta sig ur fattigdom och förtryck.

Större möjlighet till att ge kärnstöd till civilsamhällesorganisationer är bra. Men stödet till multilaterala organisationer är också viktigt om vi ska stå upp för att ”might inte ska vara right” som Ulf Kristersson själv formulerade det i regeringsförklaringen. Vi vill även varna för att använda biståndet som ett verktyg för andra politiska områden, som migrationspolitiken eller internationell handel. När andra mål än att stödja de mest utsatta människorna får styra biståndet, blir biståndet mindre effektivt. Rädda Barnens studier om barn i migration ” Why Children Stay | Save the Children’s Resource Centre beskriver migrationens grundorsaker, och vi ser fram emot dialog med den nya regeringen om detta. Vi hoppas också på en öppen dialog med civilsamhället runt effektivitet i biståndet där vi har viktiga erfarenheter att bidra med.

Det är i Sveriges upplysta egenintresse att vi inte låter auktoritära krafter och stater flytta fram sina positioner i Asien, Afrika, Mellanöstern och Latinamerika – inte minst när dessa länder kämpar mot svältkatastrofer som förvärrats av kriget i Ukraina. Här och inte bara i vårt närområde behövs Sveriges bistånd och vår röst för barnens rättigheter.

Vi ser fram emot dialog med vår nya regering för varje barns rätt till goda uppväxtvillkor.

Politik | Sverige
Örebronyheter

Källa: Rädda Barnen

You must be logged in to post a comment Login