Rekommendationer för att skydda barn på flykt från människohandel

By on 5 april, 2022

Mellan den 19 till 22 mars var Child10 del av en delegation utsänd till den ukrainska gränsen för att utvärdera situationen för barn på flykt. Delegationen arrangerades av Europaparlamentets tvärgrupp för barns rättigheter och bestod av representanter från Europaparlamentet samt civilsamhällesorganisationer som Child10 och Missing Children Europe. Utifrån iakttagelserna på plats har Child10 och Missing Children Europe tagit fram rekommendationer till EU och medlemsstaterna gällande skydd för barn på flykt.

Över fyra miljoner barn är på flykt från kriget i Ukraina och nästan 2 miljoner barn har tvingats lämna landet. Dessa barn befinner sig i en mycket sårbar situation där de de riskerar att utsättas för människohandel och exploatering – inte minst då länkarna i registreringssystem mellan länder är bristfälliga.

– Det är absolut nödvändigt att EU-institutioner och myndigheter på olika nivåer vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att alla barn som flyr från Ukraina skyddas – oavsett nationalitet, etnicitet, juridisk status, ålder eller funktionshinder. Ett tydligt, samordnat svar som säkerställer att alla barn får tillgång till trygghet, skydd, stöd och vård är avgörande för att förebygga att barn utsätts för människohandel och andra former av våld och utnyttjande, säger Jacob Flärdh, generalsekreterare Child10.

Särskilt för de barn som lämnade Ukraina under de första veckorna har bristerna vid registreringen varit omfattande men också nu finns risk att barn försvinner. Att omgående implementera sammanlänkade system vid exempelvis gränsregistrering, registrering av tillfälligt boende samt vid registrering av olika insatser är avgörande för att kunna följa barnen och säkerställa att de är på en trygg plats.

De personer som arbetar vid gränserna måste få utbildning gällande människohandel som innefattar såväl tecken att vara uppmärksam på för att identifiera utsatta samt kunskap om hur de bäst ger och tar emot information till och från barn. Det är också viktigt att omedelbart ge alla barn som tvingats från sina hem tillgång till lättförstådd och tydlig information om de olika metoder som förövare använder sig av samt var barnen kan söka stöd och hjälp.

– Barn har rätt till information anpassad till dem utifrån såväl ålder som språk. Säkerställer vi att barn tidigt får information om sina rättigheter, om risker att vara uppmärksam på kopplat till människohandel eller annan exploatering samt instanser att vända sig till under flykten kan vi tidigare förhindra att barn utsätts. Informationen behöver även finnas tillgänglig och anpassad till vuxna tillsammans med information om vart man vänder sig och hur man går tillväga för att rapportera om man tappar kontakt med sitt barn eller är orolig över vuxna barnet kommer i kontakt med, säger Jacob Flärdh.

Det behövs också EU-gemensamma insatser för att stärka arbetet med att återförena barn med sina familjer. Det behöver göras dels genom nya och gemensamma rapporteringsmekanismer på såväl lokal, regional som internationell nivå, dels genom att använda sig av redan etablerade mekanismer som exempelvis den europeiska hjälplinjen för försvunna barn – 116 000.

Rekommendationerna presenterade är en del av det uttalande Child10 och Missing Children Europe gjort efter sin resa. Uttalandet finns att läsa i sin helhet på Child10:s hemsida.

Världen
Örebronyheter

Källa: Child10

You must be logged in to post a comment Login