Rekordstora stöd till krigsdrabbade ukrainare

By on 25 februari, 2023
Foto: Alex Fedorenko

Det har gått ett år sedan Ryssland fullskaliga invasion av Ukraina. Ett år fyllt av svårt mänskligt lidande och stora utmaningar. 14 miljoner ukrainare är på flykt, 6,5 miljoner i det egna landet.

Sida har stöttat med rekordstora humanitära stöd på 545 miljoner kronor till Ukrainas långsiktiga utvecklingssamarbete med 457 miljoner under 2022. Samtidigt har Sidas långsiktiga bidrag till samhällsreformer ökat motståndskraften, återställt krigsskador och gett befolkningen tillgång till samhällsservice under krigstid.

– Utan humanitära stöd hade många människor inte överlevt. De har bland annat fått vatten, mat, sjukvård, el och tak över huvudet under iskalla vintermånader, säger Jakob Wernerman, chef för Sidas humanitära stöd.

– Sverige var ett av de första länderna att ge humanitära stöd efter krigsutbrottet och fokus har legat på de mest utsatta. Aldrig tidigare har Sverige kanaliserat ett så omfattande humanitärt stöd till ett specifikt land under ett och samma år.

Sida har sedan 1998 stöttat Ukrainas utveckling, för att möjliggöra ett närmande till EU. Rysslands väpnade aggression under de senaste åtta åren och den fullskaliga invasionen av Ukraina som inleddes den 24 februari 2022 har radikalt förändrat landets behov.

Sveriges sammanlagda stöd, Sidas och regeringens, uppgår det till 1,5 miljarder kronor. Pengarna har gått till organisationer som lindrat människors lidande och effektivt försett det ukrainska folket med förnödenheter.

Stödet har framförallt gått till FN:s livmedelsprogram (WFP) Internationella Röda Korset, FN:s humanitära landfond för Ukraina, FN:s barnfond (Unicef), FN:s flyktingorgan(UNHCR), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Norwegian Refugee Council, Danish Refugee Council, Action Against Hunger och Rädda Barnen.

FN:s livsmedelsprogram fick också ett särskilt stöd på 400 miljoner kronor för att transportera50 000 ton vete till människor i länder som drabbats av matbrist till följ av kriget.

– Den internationella responsen har varit enorm och hjälpen som nått fram är imponerande. Samtidigt har det varit helt avgörande att det finns en stark lokal kapacitet och motståndskraft hos den ukrainska befolkningen, säger Jakob Wernerman.

Exempel på vad Sidas humanitära stöd bidragit till 2022

 • 10,6 miljoner fick rent vatten
  Stödet till Internationella rödakorskommittén (ICRC) har under 2022 bidragit till att återställa vattenförsörjningen till 10,6 miljoner människor genom vattenrening och reparationer av vattenanläggningar. 
 • Medicinsk utrustning, läkemedel och fältsjukhus
  ICRC har även levererat medicinsk utrustning och läkemedel till 170 sjukvårdsinrättningar och gett vård till sjuka och skadade genom 62 fältsjukhus. 
 • Centralvärme, generatorer och fordon lindrade nöden
  ICRC har även säkerställt att 1,4 miljoner människor fått tillgång till centralvärme och levererat 550 generatorer, 75 elektriska transformatorer och 64 specialfordon, som lyftkranar och tankbilar, vilka har använts vid reparationer och humanitära transporter.

3 miljoner människor har fått mat och kontantstöd varje månad

Den största mottagaren av svenskt humanitärt stöd i Ukraina har varit FN:s livsmedelsprogram (WFP). De skalade snabbt upp sin verksamhet när krisen eskalerade, i huvudsak genom livsmedels- och kontantbistånd. Varje månad har WFP nått cirka 3 miljoner människor.

 • 700 lastbilar har levererat mat till frontlinjen varje månad
  Varje månad skickar WFP omkring 700 lastbilar med livsmedel till samhällen nära frontlinjen och över fyra miljoner människor har samtidigt mottagit kontantbaserad assistans.
 • Hälsovård till 5 miljoner barn och kvinnor
  FN:s barnfond (Unicef) har bland annat försett nästan 5 miljoner barn och kvinnor med hälsovård, delvis genom mobila kliniker. 
 • 4,6 miljoner människor har fått rent vatten
  4,6 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och barn har kunnat gå i skolan. Unicef har även gett psykosocialt stöd till barn och föräldrar som drabbats av våldet.
 •  4,3 miljoner människor har fått värme, boende inklusive kontantstöd
  FN:s flyktingorgan (UNHCR) arbetar i östra Ukrainas krigsdrabbade områden. Det svenska stödet har bidragit till att hjälpa över 4,3 miljoner ukrainare. Människor har bland annat fått kontantstöd för att klara vintern. Stödet har även gått till att reparera hem, tillfälliga boenden och till värme. 
 • 1,2 miljoner människor har fått traumastöd
  Genom UNHCR fick över 1,2 miljoner traumatiserade ukrainare psykosocialt stöd och behandling.
 • 800 000 människor har fått mat, vatten och trygga platser
  Sidas stöd till Rädda Barnen har bidragit med livräddande stöd till cirka 800 000 människor varav över hälften är barn. Det har handlat om distribution av mat, vatten, kontantstöd och att skapa trygga och säkra platser för traumatiserade barn och familjer. Arbetet har genomförts i samarbete med 27 samarbetsorganisationer runtom i Ukraina. 

Exempel på vad Sidas långsiktiga arbete bidragit till 2022

Stödet till Ukrainas långsiktiga utvecklingssamarbete uppgick till 457 miljoner kronor under 2022

Stöttat kommuner att ta hand om människor

Projektet Decentralisation Support Project (DSP) ställde omedelbart om sitt arbete i februari 2022. Projektet drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med ekonomiskt stöd från Sida. Projektet har gett råd till kommunerna för att på bästa sätt ta hand om människor som drabbats av kriget, bland annat genom insatser som skapar jobb för internflyktingar.

Berättelse om biståndet: Kommunalt självstyre bidrar till ökad motståndskraft under kriget

Digitala lösningar ger tillgång till samhällstjänster

Sverige stödjer FN:s utvecklingsprogram (UNDP) för att genomföra projektet DIA (Digital, Inclusive, Accessible: Support to Digitalisation of Public Services in Ukraine) som under 2022 har utvecklat statens digitala lösningar och verktyg för att befolkningen ska kunna ta del av samhällstjänster. Tjänsterna når även människor i de ockuperade områdena. Medborgare har fått utbildning som ökat deras digitala färdigheter.

Samhällstjänster i mobilen

Organisationen DIA (Digital, Inclusive, Accessible: Support to Digitalisation of Public Services in Ukraine) har utvecklat digitala lösningar och verktyg så att även de människor som befinner sig i de ockuperade områdena kan ta del av samhällstjänster. Projektet har även utbildat medborgare för att öka deras digitala färdigheter. Foto: FN:s utvecklingsprogram, UNDP Ukraine

Stöttat internflyktingar och administrativ service

Under 2022 har projekt PROSTO i regi av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), stöttat 26 kommuner med en total befolkning av närmare 660 000 innan den 24 februari.

Kommuner som varit ockuperade och fått sina servicekontor förstörda och plundrade har fått hjälp att återuppta verksamheten för att kunna ge människor viktig administrativ service. De har fått hjälp med tjänster som är viktiga när de återvänder till sina hem efter att ha varit på flykt. Det har handlat om att exempelvis ersätta förlorade id-handlingar, dokument om folkbokföring, registrering av företag och egendom.

Medarbetare som arbetar vid servicekontoren har fått utbildning och psykologiskt stöd. IT-utrustning och möbler som stulits av ockupanterna har blivit ersatt. Dessutom har projektet bidragit till att förbättra kommunernas mottagande av internflyktingar och sett till att de ingår i systemen för statliga stöd och ersättningar. 

Sida har under lång tid stöttat Ukrainas kommuner att inrätta servicekontor. Fler än 500 kommuner har hittills fått stöd med detta.

Stärkt oberoende media

Mediaorganisationer, journalister, aktivister och människorättsförsvarare utsätts i ökad utsträckning för hot och attacker i Ukraina. Sida har stöttat oberoende media för att motverka desinformation och den försämrade säkerhetssituationen för journalister under kriget.

 ”Support to Regionalisation of Public Service Media” är ett samarbete mellan Sveriges Radio (SR) och Ukrainas nationella public service (Suspilne). I arbetet ingår stöd till digitalisering och till de regionala public service-stationerna i landet.

Sida har även gett stöd till olika mediaorganisationer bland annat Detektor Media som arbetar med att motverka desinformation.

Så här fortsätter arbetet 2023

Människors behov är fortsatt enorma. Fler människor riskerar att tvingas lämna sina hem. Det saknas el för att värma hus och det saknas rinnande rent vatten.

Sida fortsätter att stödja humanitära organisationer som reparerar hus och ger kontantstöd, värmeaggregat och andra förnödenheter, som Internationella rödakorskommittén (ICRC), FN:s flyktingorgan (UNHCR) och FN:s barnfond, Unicef. 

En utmaning för humanitära organisationer är att få tillträde till ryskkontrollerade områden och samhällen nära frontlinjen, där säkerhetsläget är som svårast och de humanitära behoven generellt sett är mest allvarliga.

Det svenska humanitära stödet planeras att löpa parallellt med det långsiktiga arbetet med särskilt stöd till Ukrainas EU-närmande som är centralt för både Ukraina och EU.

Ekonomi | Ukraina
Örebronyheter

Källa: Sida

You must be logged in to post a comment Login