Riktade vaccinationsinsatser kom igång sent

By on 21 oktober, 2022
Arkivbild

Under pandemin arbetade regionerna med flera riktade vaccinationsinsatser. men insatserna kom igång sent och kunde ha genomförts mer kunskapsbaserat och systematiskt. En otydlig ansvarsfördelning mellan den nationella och den regionala nivån försvårade också arbetet.

Det visar en ny rapport som publiceras i dag av Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Jämlikhet är centralt i svensk sjukvård, även när det gäller vaccinationer. Den här rapporten undersöker insatser som regionerna genomfört under pandemin för att nå ut till grupper som har eller riskerar att få en låg vaccinationstäckning.

Sverige har internationellt sett en hög vaccinationstäckning, men det är sedan tidigare känt att det finns grupper som vaccinerar sig i lägre utsträckning. Ändå var det få av regionerna som i början av vaccinationsarbetet jobbade med att identifiera grupper med risk för låg vaccinationstäckning.

– Syftet med den här rapporten är att ta tillvara lärdomar från vaccinationsarbetet under pandemin och bidra med kunskap om hur arbetet med vaccinationer kan utvecklas i framtiden. Ur ett jämlikhetsperspektiv är det viktigt att vården kompenserar för människors olika behov och förutsättningar, säger Jean-Luc af Geijerstam, generaldirektör på Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Regionerna har arbetat med en mängd riktade insatser för att nå grupper med lägre vaccinationstäckning, till exempel genom målgruppsanpassad information och mobila vaccinationsenheter. Vår undersökning visar att, trots insatserna, skiljer sig vaccintäckningen åt både när det gäller olika geografiska områden och socioekonomiska förhållanden. Det talar för att insatserna kan bli mer träffsäkra.

Undersökningen visar också att det har funnits olika förväntningar på olika aktörers roller och ansvar, vilket försvårat arbetet. Exempelvis efterfrågar regionerna mer stöd från nationell nivå kring metoder för riktade insatser, medan Folkhälsomyndigheten menar att frågan om hur själva insatserna ska utföras bäst hanteras på lokal nivå.

– Regeringen bör tydliggöra ansvars- och rollfördelningen både mellan myndigheter och mellan den nationella och regionala nivån för att skapa bättre förutsättningar för framtida vaccinationsarbete, säger Jean-Luc af Geijerstam.  

Hälsa | Sverige
Örebronyheter

Källa Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
Rapport 2022:5 Riktade vaccinationsinsatser, Lärdomar från regionernas arbete för en hög och jämlik vaccintäckning mot covid-19 finns att läsa och ladda ner på www.vardanalys.se

You must be logged in to post a comment Login