Så fördelas årets regionala kulturmedel

Av på 4 februari, 2021

Region Örebro läns kulturnämnd föreslås för 2021 fördela 105,1 miljoner kronor till aktörer inom kultursamverkansmodellen och 4,2 miljoner kronor i regionala verksamhetsmedel till övriga aktörer som är viktiga för länets kulturella infrastruktur. Örebro länsteater får mest (närmare 31 miljoner) medan Frövifors Pappersbruksmuseum får näst minst (273.000 kronor).

Region Örebro läns kulturnämnd ska verka enligt den regionala utvecklingsstrategin som har de strategiska inriktningarna: ”Stärk länets kulturella infrastruktur med tonvikt på ett jämlikt, jämställt och tillgängligt kulturliv med barn och unga i fokus” samt ”Öka tillgängligheten och utbudet av kultur, upplevelser och evenemang.” I den regionala kulturplanen 2020-2023 lyfts därför tre viktiga områden: 

 • Länets kulturella infrastruktur: Under 2021 vill kulturnämnden lägga ett särskilt fokus på att stärka länets kulturella infrastruktur med anledning av Coronapandemin.
 • Kultur som mänsklig rättighet: Under 2021 vill kulturnämnden lägga ett särskilt fokus på kultur i hela länet.
 • Kultur i samspel med andra samhällsområden: Under 2021 vill kulturnämnden lägga ett särskilt fokus på arbetet med kultur och hälsa.

105 miljoner till aktörer inom kultursamverkansmodellen
Sammanlagt föreslås Region Örebro läns kulturnämnd att fördela 105.100.000 kronor till aktörer inom kultursamverkansmodellen 2021. En procentuell ökning av de fördelade regionala och statliga medlen genomförs på sammanlagt 1.634.000 kronor. Särskilda satsningar genomförs i samråd med Statens kulturråd på sammanlagt 2.367.000 kronor för att stärka främjande verksamhet inom film, bild och form, litteratur och musik. Dessutom fördelas Scenkonstförstärkning på 1.435.000 kronor till Länsmusiken och 1.200.000 kronor till Stärkta bibliotek i den fördelade summan.

Aktörer inom kultursamverkansmodellen 2021:

 • Örebro länsteater = 30.737.000 kr + 6.100.000 kr från Örebro kommun
 • Stadra teater = 1.074.000 kr
 • Länsmusiken Örebro = 21.717.000 kr + 1.540.000 kr i extra stöd
 • Opera på Skäret = 1.737.000 kr
 • Arkivcentrum = 3.946.000 kr
 • Örebro läns museum = 23.684.000 kr + 1.073 kr för slöjdfrämjande
 • The Non-Existens Center = 1.356.000 kr
 • Regional biblioteksverksamhet = 4.523.000 kr
 • Regional filmkultur = 1.862.000 kr
 • Regional dansfrämjande = 979.000 kr
 • Regional bild/form-främjande = 1.288.000 kr
 • Regional teaterfrämjande = 839.000 kr
 • Regional musikfrämjande = 425.000 kr
 • Regional litteraturfrämjande = 1.000.000 kr
 • Regional scenkonst/dans = 1.200.000 kr

4,2 miljoner i regionala verksamhetsmedel 2021
Frövifors Pappersbruksmuseum får 273.000 kronor i regionalt verksamhetsmedel för 2021 – en ökning med 2% jämfört med året före. Förslaget på fördelning 2021 bygger på 2020 års finansiering med en uppräkning på två procent för samtliga aktörer utom Loka Brunns kurortsmuseum som sänks från 300.000 kronor till 100.000 kronor.

Regionala verksamhetsmedel inom kulturområdet riktar sig till aktörer som inte ingår i kultursamverkans-modellen men som genom tidigare politiska beslut får årliga verksamhetsmedel eftersom de är viktiga för länets kulturella infrastruktur. För några av verksamheterna är Region Örebro län stiftare.

De aktuella aktörerna och de föreslagna bidragen för 2021 är:

 • Nora Järnvägsmuseum och Pershyttan (NJOV) = 1.410.000 kronor.
 • Regional främjandeverksamhet inom amatörteater med huvudman Örebro läns bildningsförbund = 675.000 kronor.
 • Teater Martin Mutter i Örebro = 524.000 kronor.
 • Skoindustrimuseet i Kumla = 488.000 kronor.
 • Regional amatörmusikkonsulent med föreningen Scenit som huvudman = 441.000 kronor.
 • Alfred Nobels museum i Karlskoga = 330.000 kronor.
 • Frövifors pappersbruksmuseum i Lindesbergs kommun = 273.000 kronor.
 • Loka brunns kurortsmuseum i Hällefors = 100.000 kronor.
 • Sänkt bidrag till Loka Brunns kurortsmuseum

Förutom uppräkningen på två procent sedan 2020 till övriga aktörer föreslås medlen till Loka Brunns kurortsmuseum sänkas från 300.000 kronor till 100.000 kronor per år, föreslås till Reigon Örebro läns kulturnämnd med följande motivering:

“Loka Brunns kurortsmuseum skänktes av Hans kungliga majestät till Örebro läns landsting, som då ägde hela anläggningen Loka Brunn. När Loka Brunn såldes till Spendrups 2007 beslutade Kammarkollegiet att ”Stiftelsen Kungliga Gyttjebad och Brunnsanstalten Loka” skulle vara en stiftelse med ändamål att förvalta Sveriges kurortsmuseum. Stiftelsens uppdrag är att äga och förvalta inventarier som finns på Loka Brunn, driva kurortsmuseet och nyttja fem byggnader i 50 år. Stiftelsen hade i april 2018 drygt 18 miljoner i tillgångar och den huvudsakliga intäkten var avkastning på kapital (2018 beräknat till 450.000 kronor). Loka Brunn hade tidigare (fram till 2019), en halvtidstjänst som bekostades av stiftelsen med uppdrag att ansvara för museiarbete. Idag finns inte längre en tjänst tillsatt och visningar för hotellgäster genomförs av Spendrup. Det är också Spendrup som håller museidelen öppen för allmänheten, utan närvarande personal. Stiftelsens arbete inskränker sig till styrelsearbete och vid behov vård av föremål på brunnsanläggningen.”

Källa: Kallelse till Region Örebro läns kulturnämnds sammanträde 2021-02-08

Kultur | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: LindeKultur

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in