Så lever kulturaktörerna upp till Örebro läns regionala kulturplan

By on 27 mars, 2022

En uppföljning av kulturplanens mål för ett jämställt och jämlikt kulturliv 2020-2021 visar att aktörer i länet i hög grad arbetar med perspektiven Hela länet, Barn och Funktionshinder.

Det är positivt – men det betyder inte att alla är nöjda med i vilken grad regional kultur når hela länet eller i vilken grad barn är med och påverkar kultur”, konstateras i en översiktlig analys av mål i Örebro läns regionala kulturplan 2020-2021. 

”Minst arbete har skett inom perspektivet Socioekonomi. Detta trots att utbildningsnivå, inkomst och bakgrund pekas ut som avgörande för kulturvanor i nationella kulturvaneundersökningar. Det är därför särskilt viktigt att fortsätta utveckla länets kultur utifrån en medvetenhet om socioekonomins påverkan”, konstateras vidare i rapporten ”Ett jämställt och jämlikt kulturliv – översiktlig analys av mål i Örebro läns regionala kulturplan 2020-2021”.

Örebro läns kulturplan 2021-2023 har den politiska inriktningen solidariskt fördelad kultur och en jämställd och jämlik kultur. De sex perspektiv som kulturplanen särskilt lyfter fram är utan inbördes ordning: • Hela länet; • Jämställdhet (här ingår HBTQ); • Socioekonomi; • Barn; • Etnisk och språklig bakgrund (här ingår nationella minoriteter och teckenspråk); • Funktionsnedsättning.

De aktörer som omfattas av kravet på att ha en plan detta är: Länsteatern Örebro, Stadra teater, Teater Martin Mutter, Länsmusiken i Örebro, Opera på Skäret, The non existent Center, ArkivCentrum Örebro, Örebro läns museum, Skoindustrimuseet, Nora järnvägsmuseum och Pershyttan (NJOV), Alfred Nobels museum, Frövifors pappersbruksmuseum, Loka Brunns kurortsmuseum, Regionala teaterfrämjande, dansfrämjande/professionell dans, filmfrämjande, främjande bild och form, slöjdfrämjande, litteraturfrämjande, biblioteksfrämjande, amatörteaterfrämjande samt amatörmusikfrämjande.

Samtliga tjugotvå kulturaktörer arbetar i någon mån med perspektiven Hela länet och Funktionsnedsättning. De flesta, men inte samtliga, arbetar med Jämställdhet, Barn, Etnisk och språklig bakgrund samt Socioekonomi, enligt rapporten. 

”Alla är inte nöjda med i vilken grad regional kultur når hela länet”

”Hela länet och Barn är perspektiv som i särskilt hög grad finns med i kulturaktörernas handlingsplaner samt i de regionala satsningar och det regionala lärande som genomfördes 2020-2021. Även Funktionsnedsättning ligger högt. Det är också de tre perspektiv där de mest varierade arbetssätten förekommer. Det är inte förvånande. Barn är ett perspektiv som under lång tid har prioriterats och diskuterats i kulturpolitiken, likaså arbete för att nå Hela länet. Barnkonventionen blev lag i Sverige 2020 och Hela länet är tydligt prioriterat i kulturnämndens verksamhetsplan”, summeras i rapporten som fortsätter:

”Det betyder inte att alla är nöjda med i vilken grad regional kultur når hela länet eller i vilken grad barn är med och påverkar kultur. Nationella undersökningar visar också att personer som bor i städer eller tätort i högre grad tar del av kultur än de som bor på landsbygden. Kulturen är inte heller jämnt spridd bland alla barn, utan pojkar och barn vars föräldrar har lägre utbildning tar i mindre grad del av kultur. Perspektiven är således viktiga och det är av stor vikt att arbetet fortgår och utvecklas vidare. När det kommer till Funktionsnedsättning är en trolig anledning till höga värden den lagstiftning som föreskriver att Enkelt avhjälpta hinder ska tas bort. Statens kulturråd har också under flera år drivit ett aktivt arbete för att stärka detta perspektiv även på regional nivå. Även här kan samtidigt mer göras, inte minst när det kommer till arbete för målgruppens ökade delaktighet.”

I rapporten konstateras vidare: ”Det finns stor variation i detaljeringsgrad i de olika aktörernas handlingsplaner. Det försvårar jämförelser. I bedömningen görs därför inte skillnad på verksamhet som pågår en lång eller kort period eller som kräver mer eller mindre resurser. Region Örebro läns uppföljning är tillitsbaserad, och kontroller genomförs inte av lämnade uppgifters riktighet.”

…………….

En ny regional kulturplan tar form – var med och påverka

Nuvarande regionala kulturplan slutar gälla 2023 och en ny ska tas fram för 2024-2027. För att möta de behov som finns i länet och skapa delaktighet tar Region Örebro län fram kulturplanen i dialog med de som är med och genomför eller påverkar länets kulturliv i sitt yrke eller genom ideellt arbete – det vill säga kulturinstitutioner, professionella kulturskapare, kommunala tjänstepersoner, kulturföreningar, studieförbund och andra kulturaktörer i länet. En dialog kommer genomföras för att diskutera kultur i relation till andra samhällsområden som hälsa, turism, näringsliv och samhällsplanering. Det finns flera sätt du kan vara med och påverka kulturplanen som ska gälla för 2024-2027: • Anmäl dig senast den 8 maj till dialogen den 1 juni 2022 med fokus på de olika kulturområdena; • Skicka in dina synpunkter i en enkät som publiceras i juni 2022.

…………….

Revidering av regional kulturplan inför 2023

I länets regionala kulturplan finns uppdrag och utvecklingsmål för länets kulturliv 2020-2023. Kulturplanen är ett levande dokument. Möjlighet till en årlig revidering är därför en viktig utgångspunkt. Vid revideringen ändras vanligen endast uppdrag eller utvecklingsmål. Det är möjligt att du har mer övergripande synpunkter på planen, dess upplägg och inriktning eller att du saknar områden i planen. Även om inte alla synpunkter leder till en revidering tar Region Örebro län gärna emot alla slags synpunkter inför framtiden och i arbetet med den nya kulturplanen som börjar gälla 2024. Eventuella ändringar som beslutas av regionfullmäktige kommer att finns med i webb-versionen av den regionala kulturplanen 2023. Region Örebro län tar emot synpunkter till och med 16 maj.

…………….

Regional kulturträff: Nya horisonter från de blå bergen

Tisdag 24 maj arrangeras en heldag vid Ställbergs gruva om att organisera och främja konst och kultur, kanske nya horisonter kan skymtas? En undersökande dag om det kulturella tillståndet i regionen, på teaterscener, i skolbibliotek, runt kulturnämndernas bord och i källarstudions sena timme. Hur kan vi tillsammans närma oss detta tillstånd för att begripa dagens utmaningar och framtida visioner, utifrån respektive erfarenhet av att arbeta för och med konst och kultur. Evenemanget är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade med 15 maj som sista anmälningsdag.

Kultur | Örebro län
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login